Windmaand augustus 2019

Windmaand augustus 2019
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Parijs op je eigen erf…

In december 2015 werd in een enorm congrescentrum in Parijs geschiedenis geschreven. Wereldleiders werden het eens over een veelomvattend klimaatakkoord. De temperatuurstijging moet beperkt worden tot maximaal 2 graden vergeleken met het pre-industriële tijdperk. De positieve golf werd nog versterkt toen in recordtempo het verdrag in werking kon treden doordat lidstaten het verdrag ondertekenden.

Nederland sloeg als eerste piketpaal naar deze ‘Parijse doelen’ dat in 2030  een CO2 besparing van 49% behaald moet zijn.  Het klimaatakkoord waarover eerder dit jaar overeenstemming werd bereikt bepaalt de route waarlangs die doelen bereikt zullen worden.

Ook zonder twee opeenvolgende hete zomers is het wel duidelijk dat die 2 graden geen kleinigheid is, en dat 49 % minder CO2 ook de nodige kopzorgen oplevert. Dat behoeft voor Windunie leden geen betoog. Winduniemensen liepen en lopen in de voorhoede van de energietransitie en dat willen we zo houden. En dat is ook precies de reden waarom de Windunie actief betrokken is bij de planvorming en lobby voor de energietransitie in Nederland.  Windunie zit via Energie Samen aan de ‘klimaattafel’ in den Haag om de belangen van onze leden, ondernemende voorlopers te behartigen.

Regionale Energie Strategieën

Al zijn verdragen en beleidsplannen nog zo ambitieus, als ze niet worden uitgevoerd blijft het een dode letter. En die uitvoering gaat plaatsvinden in uw en mijn huis, op uw erf, in het bedrijf of waar dan ook.  We moeten veel –minder dan 2% temperatuurstijging-, en we moeten snel: in 2030 49% minder CO2. Dat vraagt om samenwerken, efficiënt werken en voldoende afstemming. Dat gaat allemaal plaatsvinden in de Regionale Energie Strategieën die Daarvoor is Nederland in 30 stukjes  ‘geknipt’ en op die schaal worden plannen gemaakt. En al die plannen worden opgeteld. Als dat te weinig is dan is het: Fout, overdoen!

Windunie is erbij in zoveel mogelijk RES’sen. Omdat daar niet alleen gemeenten, provincie en waterschap aan tafel zitten maar ook bv de netwerkbedrijven. Windunie vindt het belangrijk dat ook de stem van onze leden, de ondernemende voorlopers, wordt gehoord dat zij hun belang daar kunnen behartigen en nieuwe kansen kunnen benutten.  We organiseerden –met ‘Energie Samen’ bijeenkomsten waar onze leden én burgercoöperaties aan tafel zaten om na te denken over de kansen in de RES voor wind en zonprojecten.

Nog niet verkende paden

Het pad van de energietransitie kennen we nog niet. We weten waar we moeten uitkomen, hoe we daar naar toe gaan is nog onzeker. Er zijn her en der nieuwe spelregels. Voor windprojecten geldt nu ‘streven naar 50% lokaal eigendom’. Maar wat dat betekent en hoe we dat vorm  geven zijn we nog aan het uitvinden. Dat ‘boeren en burger’ gaan samenwerken bij wind en zon lijkt ook nogal voor de hand liggend. Hoe dat vorm krijgt? In sommige provincies liggen coalitie akkoorden die wat windenergie betreft nogal ‘terughoudend’ zijn. Halen we dan de doelen nog?  Krijgen de netwerkbeheerders de ‘regierol’ bij het aansluiten van projecten?

Voor ondernemende voorlopers is zoiets een kolfje naar hun hand. Zij weten kansen te benutten en zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. En ze weten zich gesteund door Windunie die meedoet in overleg, kennis bundelt, ontwikkelt en deelt. En die mensen in de regio bij elkaar brengt. Op weg naar 49 minder CO2 in 2030!

Marten Wiersma

Bestuurslid