22 maart: ondertekening Green Deal

Donderdag 22 maart ondertekenen 27 partijen, waaronder Coöperatie Windunie, de Green Deal ‘Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten’. De Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu namen hiertoe initiatief, omdat zij van mening zijn dat als ‘aan de voorkant’ van projecten voor windenergie, grootschalige zon of andere vormen van duurzame energie de omgeving goed betrokken wordt, de kans van slagen van deze projecten vergroot wordt.

Het gaat er daarbij om, om inwoners van een gebied, en andere belanghebbenden, op het juiste moment, op de juiste manier te betrekken bij de plannen. Het bespreken en naar lokaal niveau vertalen van de uitdaging waar we voor staan, is daarbij belangrijk. En ook de lusten/lastenverdeling, definitieve locatiekeuze en de uiteindelijke inrichting van een gebied zijn onderwerp van gesprek.

De 27 partijen zijn branche- en koepelorganisaties vanuit zowel de publieke, als de private sector. Ook maatschappelijke organisaties ondertekenen. Dit toont aan dat al deze partijen het belang van goede participatie bij het inpassen van duurzame energieprojecten onderschrijven.

Partijen hebben geconstateerd dat ideeën over participatie bij duurzame energieprojecten, net als de energietransitie, volop in ontwikkeling zijn. Partijen geven met de ondertekening van deze Green Deal aan, hun kennis en ervaringen bij lopende en nieuwe duurzame energieprojecten in te zetten, om te werken aan verdere ontwikkeling, vormgeving en verbetering.

Partijen gaan de komende twee jaar in drie stappen gezamenlijk aan de gang met:

  • inbrengen en delen van eigen ervaringen en kennis over participatie bij de inpassing van duurzame energieprojecten. Hierbij is aandacht voor het verschil in perspectief tussen burgers, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden;
  • het opdoen van inzichten en ideeën voor de wijze waarop participatieprocessen verder kunnen worden ontwikkeld en verbeterd;
  • het delen en uitdragen van deze nieuwe inzichten en ideeën met eigen achterbannen en geïnteresseerden daarbuiten.

Ondertekenende partijen zijn: Coöperatie Windunie UA, Minister van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie  van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, InterProvinciaal Overleg, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Netbeheer Nederland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Nederlandse WindEnergie Associatie, Particuliere Windturbine Exploitanten, Coöperatie Windunie UA, REScoopNL, Stichting Platform Bio-energie, Dutch Association Geothermal Operators, Stichting Platform Geothermie, Vereniging Holland Solar, Vereniging Energie-Nederland, Vereniging ODE Decentraal,  Stichting Lerend Platform Energie & Omgeving, Nederlandse Vereniging van Banken, Federatie LTO Nederland, Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines, Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid, Staatsbosbeheer, Stichting De Natuur en Milieufederaties, Stichting Natuur & Milieu.