Windmaand november 2021

Windmaand november 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Windunie lobby

Reactie op participatiemonitor

Participatie staat terecht volop in de aandacht. Hoe gaan we om met de omgeving van ruimtelijke projecten zoals wind- en zonneprojecten? Hoe wordt het proces vormgegeven? En hoe worden de lusten en lasten verdeeld? NWEA en Holland Solar zijn daarom groot voorstander van het beter in kaart brengen van participatie. De jaarlijkse monitor is hiervoor een goed instrument. Hierdoor wordt ook beter inzichtelijk hoe de gedragscodes wind en zon worden toegepast. Windunie is via Energie Samen ondertekenaar van deze gedragscodes.

De monitor is vakkundig opgezet en uitgevoerd. Er is veel informatie boven water gekomen en dit is op een inzichtelijke manier opgeschreven, waarbij zowel proces- als financiële participatie de revue passeren. Het zwaartepunt van de monitor ligt op de financiële participatie van omwonenden bij projecten. Dat is op zich logisch omdat dit nu eenmaal makkelijker te monitoren is dan procesparticipatie. Toch is procesparticipatie voor het slagen van een project veel belangrijker dan de financiële afspraken rondom een project. Daarom zijn NWEA en Holland Solar zeer tevreden dat de Staatssecretaris heeft geprobeerd ook zicht te krijgen op de procesparticipatie door het laten uitvoeren van een kwalitatief onderzoek.

Een van de conclusies van dit onderzoek is dat participatie met de omgeving inmiddels gemeengoed geworden is bij de ontwikkeling van projecten. Initiatiefnemers houden zich namelijk aan de gedragscodes die door beide sectoren vrijwillig opgesteld zijn. Daar blijven de wind- en zonne-energiesectoren aan werken.

Een andere conclusie is dat vaak te laat met participatie wordt begonnen. Die ervaring hebben onze leden ook. Zij proberen zelf hun verantwoordelijkheid te nemen; tegelijkertijd is juist in de beginfase de rol van gemeente of provincie cruciaal. Wij ondersteunen dan ook de wens om meer capaciteit en kennisopbouw voor de Regionale Energiestrategieën ter beschikking te stellen.

Verder is het belangrijk om op te merken dat de monitor terugkijkt tot 2015 terwijl de afspraken die worden gemonitord, gemaakt zijn in 2019 bij het tot stand komen van het Klimaatakkoord. Daar komt bij dat het ontwikkelen en realiseren van een gemiddeld windproject 5-10 jaar en een zonproject 2-4 jaar in beslag neemt. Deze monitor illustreert dus de stand van zaken van de projecten die enkele of zelfs vele jaren geleden gestart zijn. Zoals in de monitor en in een eerdere brief van de Staatssecretaris is aangeven, kunnen daarom pas over een aantal jaar conclusies worden getrokken over deze afspraken uit het Klimaatakkoord.

Tot slot, er is heel veel aandacht in maatschappij en politiek voor de afspraak omtrent het streven naar 50% lokaal eigendom. Ook in deze monitor wordt hier uitgebreid naar gekeken. NWEA en Holland Solar willen nogmaals benadrukken dat onze leden zich aan deze afspraak hebben gecommitteerd en proberen dit in de praktijk te brengen. In onze dagelijkse praktijk zien wij ook dat er steeds meer bedrijven en burgers willen én kunnen (mee)investeren in duurzame energieprojecten.

Inmiddels ontstaan er diverse vormen van lokaal eigendom en financiële participatie. Er zijn al heel veel adviezen en afspraken gemaakt om dit streven vorm te geven. Wij adviseren in navolging van de Staatssecretaris om lokale initiatieven te ondersteunen en ruimte te geven, maar verder zeer terughoudend te zijn met het stellen van nog meer eisen en nieuwe richtlijnen. Uiteindelijk zijn de beste projecten gebaseerd op onderling vertrouwen. Dat is voor zowel het rendement alsook de sfeer het meest prettig.

Windunie blijft zich ook de komende jaren inzetten om breed gedragen duurzame energieprojecten in lokaal eigendom te ontwikkelen.

Windunie lobby via NWEA

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windsector. NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met haar leden werkt NWEA aan een sterke windsector. Windunie is via Energie Samen lid en zet zich via NWEA in voor nieuw beleid en lobbytrajecten.

Nick van der Voort is contactpersoon voor lobbywerkzaamheden

Per 1 oktober is Nick van der Voort de contactpersoon binnen Windunie voor lobbywerkzaamheden via NWEA en het lobby overleg tussen Energie Samen en Windunie. Nick vervangt Veronique Eldering tot en met januari 2022.

Wilt u meer weten over lobby door Windunie?

Kijk dan op de lobby pagina van de Windunie website. Heeft u ideeën voor onderwerpen die geagendeerd moeten worden? Neemt u dan contact op met lobby-coördinator Nick van der Voort per mail of via telefoonnummer: 030 – 753 3100.

Speciaal voor Windunieleden: lobby informatie op ‘Mijn Windunie’

Windunieleden kunnen inloggen op het speciale ledengedeelte ‘Mijn Windunie’ op de website van Windunie. Dit kan via het menu op de website. Click op ‘Mijn Windunie’ rechtsboven. U komt dan op de inlogpagina terecht. U kunt zich daar aanmelden met het bij ons bekende e-mailadres en wachtwoord.

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u een nieuwe aanvragen op dezelfde inlogpagina. Bent u ingelogd, dan komt u op een aparte ‘ledenwebsite’ terecht. U kunt daar informatie inzien die speciaal voor leden bedoeld is. Daaronder vallen onder andere de data en agendastukken van de bijeenkomsten, de ledenlijst van de coöperatie en alle lobby stukken.

Heeft u vragen over Mijn Windunie? Stuur ons dan een mail.