Windmaand september 2021

Windmaand september 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
LTO Noord en Windunie: verdiensten voor lokale omgeving

Strategisch plan energietransitie Utrecht

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 tenminste 35 Terawattuur duurzame elektriciteit op land (wind én zon) geproduceerd moet worden. LTO Noord en Windunie zijn ervan overtuigd, dat het alleen kans van slagen heeft wanneer de verdiensten ten goede komen van de lokale omgeving: boer én burger. LTO Noord en Windunie hebben daarom het voortouw genomen en een strategisch plan voor de energietransitie in de provincie Utrecht ontwikkeld.

De reden voor LTO Noord en Windunie om een strategisch plan te ontwikkelen is om iedere agrarisch ondernemer, samen met de burgers in het gebied, de kans te geven om volwaardig deel te nemen aan de energietransitie. Een integraal plan over gemeentegrenzen heen, met meer maatschappelijk draagvlak in plaats van losse initiatieven van diverse ontwikkelaars.

Middels dit windplan dragen Windunie en LTO Noord graag bij aan de planvorming richting de RES 1.0 en 2.0. In dit windplan beschrijven zij welke kansen zij zien op het gebied van windenergie. Naast hun inzet op een goede dialoog over dit windplan in relatie tot de RES 1.0 en 2.0, zetten zij in op daadwerkelijke realisatie van concrete projecten samen met de achterban van LTO Noord en Windunie.

Coöperatief samenwerken

LTO Noord en Windunie streven naar een systematische aanpak waarin zo goed mogelijk wordt samengewerkt en het collectief belang, agrarisch en publiek, geborgd wordt. Om deze systematische werkwijze te realiseren gaan zij altijd uit van een aantal uitganspunten en een zorgvuldig proces.

“Maximaal lokaal eigendom, regie over de eigen energieopwekking én de eigen omgeving, samen met boeren, andere grondeigenaren, inwoners en lokale energiecoöperaties, dat is waar LTO Noord en Windunie zich hard voor maken”, zegt Susan Drion, projectleider bij Windunie.

Op zoek naar de win-win

De ontwikkeling van duurzame energie verandert landschap. In het windplan is hier aandacht voor. Zo spannen LTO Noord en Windunie zich in om win-win situaties te onderzoeken, zoals situaties waarbij windenergie bijdraagt aan een toekomstbestendige landbouw en gebiedsontwikkeling. Ook kijken LTO Noord en Windunie altijd naar hoe zij vraag en aanbod van duurzame energie lokaal kunnen koppelen. “Dit is onderdeel van systeemintegratie.” licht Susan toe.

“Ook verkennen we de mogelijkheden van crowdfunding voor initiatiefnemers, met name in de risicovolle fase van de ontwikkeling van een windpark. Zo willen we het mogelijk maken dat alle boeren en burgers in het gebied mee kunnen investeren en profiteren vanaf het begin” zegt Ton van Schie, portefeuillehouder Energie van LTO Noord, regio West.

Wilt u meer informatie of meewerken aan de realisatie van dit Windplan?

Neem contact op met: Erwin Haveman van LTO Noord via ehaveman@ltonoord.nl of bij Windunie via susan.drion@windunie.nl.