Windmaand september 2020

Windmaand september 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Windunie zet in op geïntegreerde hernieuwbare energieprojecten

Windunie aan de slag met twee energieopslag pilots

In het Klimaatakkoord staat de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het behalen van de nationale doelen uit het Klimaatakkoord vragen om regionaal maatwerk. Zo ontstond de noodzaak voor het opstellen van Regionale Energie Strategieën (RES’en) voor 30 energieregio’s in Nederland.

Afgelopen zomer hebben bijna alle energieregio’s de conceptversie van hun RES gepubliceerd. In een artikel van Energeia staat dat op basis van de concept-RES’en alleen al in Liander-gebied €1,4 tot €1,8 miljard geïnvesteerd moet worden in netuitbreidingen om alle duurzame opwek uit de plannen in te kunnen passen. We staan dus voor hoge maatschappelijke kosten, tenzij we slimme, geïntegreerde oplossingen bedenken waarbij wind- en zonneparken gecombineerd worden met flexibiliteit.

Wat verstaan we onder flexibiliteit?

Flexibiliteit in het energiesysteem bestaat, naast uitbreiding van het elektriciteitsnet, uit regelbare opwek, vraagsturing (de vraag van elektriciteit aanpassen op het aanbod) en energieopslag. Energieopslag is in deze context een breed begrip. Het kan de opslag van elektriciteit in batterijen zijn, maar ook via de conversie naar waterstof of opslag van warmte in een groot vat met water.

Windunie is gestart met twee energieopslag pilots

Windunie zet in op geïntegreerde hernieuwbare energieprojecten in lokaal eigendom. Hiervoor is kennis en kunde op het gebied van flexibiliteit, en dan met name energieopslag, onontbeerlijk. Daarom zijn we afgelopen voorjaar begonnen met het opzetten van pilotprojecten energieopslag.

Op dit moment lopen er twee trajecten:
-Het plaatsen van mobiele batterij containers à 280 kW aan lithium-ion batterijen bij Windunie-leden, met maximaal gebruik van bestaande installaties en minimale extra investeringen,
waarbij het vermogen van de verschillende deelnemers wordt gebundeld zodat er gehandeld kan worden op de frequentiehandhavingsmarkt (FCR).
-Het realiseren van een groot opslagsysteem van lithium-ion batterijen van 5 tot 10 MW in combinatie met een wind- en zonnepark (cable pooling). Hiermee zal voornamelijk op de
frequentiehandhavingsmarkt gehandeld worden. Daarnaast versterkt het delen van de netaansluiting met verschillende opwekinstallaties de businesscase.

Naast deze pilots verdiept Windunie zich ook in de mogelijkheden van waterstof als middel voor energieopslag en verwachten we in 2021 met een volgende pilot te starten.

Wilt u meer informatie over de energieopslag pilots?

Neem contact op met Myrte Koch via mail of per telefoon 030 753 31 00.