Windmaand mei 2020

Windmaand mei 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Speciaal bericht voor onze poolleden

Wijziging reglement Zonunie- en Windunie-Pool

Bij de contracten voor de Windunie-Pool en Zonunie-Pool horen uitgebreide reglementen waarin alle details en voorwaarden zijn opgenomen. Het reglement voor deelname aan de beide Pools is gewijzigd.

De Poolcommissie en het bestuur van Coöperatie Windunie zijn akkoord gegaan met de wijzigingen. Deelnemers aan de Windunie-Pool en/of Zonunie-Pool krijgen nog apart bericht via mail.

Wijzigingen van de Zonunie-Pool

De opzegtermijn voor de Zonunie-Pool wordt verkort naar zes maanden. Op dit moment staat deze nog op anderhalf jaar, terwijl tegelijkertijd gesteld wordt dat de opzegtermijn volgt uit de handelsstrategie. De Zonunie-Pool is in zijn huidige vorm een EPEX-product, en kent daarmee geen handelsstrategie die het collectief schade berokkent wanneer een producent een half jaar voor einde contract uitstapt. De verkorte opzegtermijn betekent dat een deelnemer zes maanden voor einde kalenderjaar zijn contract kan opzeggen.

Concreet zal artikel 2.8 als volgt luiden: Uit de Handelsstrategie volgt steeds de Opzegtermijn. Bij aanvang geldt een Opzegtermijn van zes maanden voor aanvang van het productiejaar. Indien de handelsstrategie wijzigt, wijzigt ook de geldende Opzegtermijn.

Wijzigingen van de Windunie-Pool

Artikel 20 van het Poolreglement slaat op de situatie waarin de turbine van een lid wordt overgenomen: in verband daarmee is het lid contractueel verplicht het Poolcontract (inclusief het bijbehorende lidmaatschap) aan overnemende partij over te dragen.

Om de kosten van financieel-administratieve afhandeling binnen de perken te houden, worden de artikelen 20.1 en 20.2 van het Poolreglement als volgt gewijzigd:

20.1. Bij vervreemding van de Opwekinstallatie is Deelnemer verplicht het Poolcontract over te dragen zolang het Poolcontract niet opgezegd is. Deelnemer zal WPBV schriftelijk over de vervreemding informeren en WPBV dient daarvoor goedkeuring te verlenen, aan welke goedkeuring WPBV in alle redelijkheid voorwaarden kan verbinden. Indien de partij die de Opwekinstallatie van Deelnemer overneemt, niet bereid is om Lid van Windunie te worden, dan zal WPBV streven naar beëindiging van het Poolcontract inclusief schadeloosstelling van het collectief voor vereffening van de verplichtingen die WPBV ten behoeve van Deelnemer is aangegaan.

20.2: Bij vervreemding zoals bedoeld in het vorige lid verstrekt Deelnemer ten behoeve van een correcte administratieve afhandeling de volgende informatie aan WPBV:
– Bewijs van overdracht van de Opwekinstallatie (bijvoorbeeld kopie leveringsakte notaris),
waarin in elk geval is opgenomen de datum van overdracht;
– Gegevens van de overnemende partij (KvK-inschrijving, NAW-gegevens, contactpersoon, e.d.).

WPBV zal op basis van deze gegevens een akte van contractsoverneming opstellen, die door Deelnemer, de overnemende partij, WPBV en de door WPBV aangewezen Leverancier zal worden ondertekend en geretourneerd binnen een door WPBV gestelde redelijke termijn die gekoppeld is aan de eerste melding van overdracht/verkoop.

20.3. Indien de in lid 2 genoemde informatie niet tijdig of niet volledig door Deelnemer wordt aangeleverd, behoudt WPBV zich het recht voor om een bedrag ad EUR 500,00  in rekening te brengen, ter dekking van gemaakte administratiekosten.

Artikel 19 wordt gewijzigd door aan het slot van art. 19.1 een extra zin toe te voegen, die als volgt luidt: “Voor zover te vroege uitstap een positief handelsresultaat tot gevolg heeft, komt het voordeel hiervan ten goede aan WPBV.”

Nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben over genoemde wijzigingen, dan kunt u contact opnemen met Sandra van Geel, via mail of per telefoon: 06 51 59 83 32.