Jaaroverzicht 2019
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk

Voorwoord

Windunie werkt dagelijks aan de versnelling van de energietransitie in Nederland. Wij zijn gespecialiseerd in het ondersteunen, ontwikkelen en exploiteren van duurzame zonne- en windenergieprojecten in lokaal eigendom.        

Windunie onderzoekt bovendien naar mogelijkheden voor nieuwe energiesystemen. Het aantal leden van de coöperatie groeit ook steeds verder. En dat is mooi, want het zegt veel over het vertrouwen in onze organisatie. En hoe groter we worden, hoe sneller de energietransitie met duurzame energie in lokaal eigendom gaat.

U leest in dit jaaroverzicht hoe onze organisatie zich ontwikkelt en duurzame energieprojecten in lokaal eigendom realiseert. De snelle ontwikkeling en groei van Windunie en de dynamische ontwikkelingen in de markt maken dat we steeds alert moeten zijn op het goed functioneren van de organisatie. In 2019 heeft Windunie een herstructureringstraject doorlopen waardoor de organisatie in 2020 nog efficiënter is georganiseerd.

Windunie leden

Het is van belang dat Windunie voor haar leden interessant blijft. Dat geldt zowel voor leden die al jarenlang aangesloten zijn, alsook voor de nieuwe leden. Als bestuur en organisatie onderhouden we zoveel mogelijk contact met de leden om te kijken welke wensen en behoeften zij hebben en hoe wij daarop in kunnen spelen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over de coöperatie strategie. We zoeken onze leden hierover op en betrekken ze actief bij de discussie. Op die manier houden we het vertrouwen en benutten we alle kansen om samen te investeren in de toekomst.

In 2019 kreeg Windunie er 19 leden bij. Dat is samen goed voor een extra productie van 60 GWh wind en 5 GWh zon. In totaal produceerden we in 2019 met in totaal 260 leden, zo’n 826 GWh. Op die cijfers zijn wij trots.

Regiobijeenkomsten

Op dinsdag 23 april 2019 rondde het coöperatiebestuur de laatste van in totaal vijf regiobijeenkomsten af in Wieringerwerf, bij bezoekboerderij ‘Leven van de Wind’. Daarvoor was het bestuur in Espel, Den Andel, Bolsward en Zeewolde.

De Regionale Energie Strategieën (RES’en) bieden volop kansen voor Windunie leden.

De regiobijeenkomsten werden goed bezocht en zorgden voor goede interactie en nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld over de waarde van het lidmaatschap van PAWEX. De positie en belangen in het Klimaatakkoord en de intensieve samenwerking met Energie Samen.

Belangrijk hierbij was het faciliteren van de kennismaking tussen de achterbannen van Windunie-PAWEX en de lokale/regionale energiecoöperaties. We eindigden de bijeenkomsten steeds met een ‘Masterclass Klimaatakkoord’ om iedereen mee te nemen in de kansen die de Regionale Energie Strategieën (RES’en) voor ons allemaal bieden.


Energie Samen is de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties en -verenigingen en andere energie-communities van burgers, boeren en/of lokale bedrijven.

PAWEX is de belangenbehartiger voor Particuliere Windturbine Exploitanten. Windunie is met al haar leden via het lidmaatschap van PAWEX aangesloten bij Energie Samen. 

PAWEX, Energie Samen en Windunie hebben de krachten gebundeld om de onderlinge lobby binnen NWEA en andere gremia op elkaar af te stemmen. Vanaf 2019 voert Windunie lobby onder de vlag van Energie Samen.

Voorjaarsvergadering (ALV)

Er waren rond de veertig leden aanwezig bij de voorjaarsvergadering op 18 juni in Espel: een mooie opkomst in een drukke en droge tijd. De ’combinatie zon en wind’ stond centraal. Daarnaast bespraken we de acquisities die interessante investeringsmogelijkheden voor leden opleveren. Het (concept) Klimaatakkoord en de RES’en wierpen schaduwen vooruit. De samenwerking met Energie Samen die we zijn aangegaan, werd nogmaals benoemd.

De jaarrekening werd besproken. Onder andere het dividendbeleid en de investeringen passeerden de revue, voordat de jaarrekening werd goedgekeurd. Voor aanpassing van het huishoudelijk reglement en de bestuursverkiezing was minder tijd nodig. Herkiesbare bestuursleden werden met algemene stemmen herkozen. De presentatie over wind in combinatie met zon had de interesse van leden.

Najaarsvergadering (ALV)

Op 9 december hield Windunie haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Wieringerwerf. Op locatie bij “Leven van de wind”, een van onze leden. Hier bespraken we, naast de begroting voor 2020, een van de heetste actuele hangijzers: de netcapaciteit. Spreker Egbert Klop, van Adviesbureau Blue Terra, nam ons mee in de wereld van de waterstof. Aan bod kwamen verder de kansen bij de Regionale Energie Strategieën (RES), het belang van duurzame energiesystemen en opslag aan bod.

Poolledenvergaderingen

In 2019 organiseerden we drie Poolledenvergaderingen, waarvan één online. In Lelystad werd op 8 mei tijdens de Poolledenvergadering het vertrouwen in de afspraken met Greenchoice herbevestigd door de ruim 90 aanwezige leden. Bovendien vierden we een mooie nabetaling over de Poolprijs van 2018 met elkaar.

Op de Poolvergadering eind november in Zwaag werd goed nieuws gedeeld over de te verwachten uitbetalingsprijs voor 2019 en de verwachtingen voor 2020. Tijdens deze Poolvergadering nam Windunie afscheid van Pieter Vernooij als Poolcommissie-lid. Hij was vanaf de start van de Pool een betrokken lid met goede inbreng.

Een ruime meerderheid van de Windunie leden verkoopt haar stroom via de Windunie-Pool.

Windunie-Pool

Een ruime meerderheid van de Windunie leden verkoopt haar stroom via de Windunie-Pool. Gedurende 2019 traden 7 leden met een productie van 60 GWh toe tot de Pool.

Zonunie-Pool

Windunie leden kunnen zonnestroom verkopen via de Zonunie-Pool. In 2019 traden 15 leden toe; samen goed voor een productie van 5 GWh.

De Windex 2019: hoe was de windproductie?

De ‘Windex’ is het maandelijkse windaanbod ten opzichte van de referentieperiode 1996 – 2015. Het windaanbod in deze referentieperiode is gelijk gesteld aan 100 Windexpunten. Dit is een langjarig gemiddelde. De verwachting is dat we dit aanbod ook in de toekomst krijgen.

In de ‘Windex’, die elke maand in de Windmaand staat, is het te verwachten windaanbod en het werkelijke windaanbod weergegeven. Door het maandelijkse windaanbod met het windaanbod uit de referentieperiode te vergelijken is te zien hoe hard het heeft gewaaid en of dat gemiddeld, meer of minder was dan de verwachting voor die maand.

Het windjaar 2019 gaat de boeken in als een redelijk windjaar. Het gemiddelde van 2019 is met een Windex van 90 hoger dan de afgelopen 3 jaar. Van 2016 to 2018 was deze namelijk gemiddeld 85. 

Energieopslag

Windunie heeft een marktanalyse uitgevoerd om een beeld te krijgen van wat er in Nederland speelt op het gebied van energieopslag. Zo is er gesproken met batterijleveranciers, netbeheerders en initiatiefnemers van energieopslagsystemen. Windunie heeft een overzicht gemaakt waarin staat welke partijen er betrokken zijn, wat de toepassingen zijn en hoe de systemen gefinancierd zijn. Het laat zien wat goed en wat minder goed werkt.

Windunie voert twee pilotprojecten op het gebied van energieopslag uit in 2020 en 2021.

Onder de leden van Windunie is er gepeild of er interesse is in energieopslag. Ruim 35 leden hebben aangegeven benieuwd te zijn naar de mogelijkheden van energieopslag, hebben contact met marktpartijen, of hebben zelf al wat opgestart. Vanuit deze inventarisaties is het ‘projectplan energieopslag’ opgesteld met plannen voor het realiseren van twee pilotprojecten in 2020 en 2021.

Groeiend aantal medewerkers

Windunie werkt aan windenergie, zonne-energie en opslag in lokaal eigendom!De 60 medewerkers op het kantoor in Utrecht anticiperen op de steeds veranderende omgeving en benutten kansen. Dit geeft vertrouwen aan de leden en aan samenwerkingspartners.

Het bereiken van de grens van 50 medewerkers heeft ertoe geleid dat de Windunie Groep sinds 1 oktober 2019 een Ondernemingsraad heeft. Hierin hebben Jochem van Egmond, Giel van Houtum en Collin Verhagen zitting.

Windunie directie

Het directieteam werd naast algemeen directeur Axel Posthumus gevormd door Eelco Bots (directeur Windunie Development) en Pascal Weijers (directeur Exploitatie). Binnen de directie van de Windunie Groep trad Menno Boekestijn per 1 februari in de voetsporen van Financieel directeur Jan Slootweg. 

Raad van Advies

De Raad van Advies vierde haar eerste lustrum in 2019. De Raad is onafhankelijk en voorziet de directie van de Windunie Groep en coöperatiebestuur van advies. In 2019 is de Raad van Advies twee keer bij elkaar gekomen.

Windunie in de toekomst

Er komen in 2020 een aantal belangrijke zaken aan de orde, zoals de corona-crisis, de dalende energieprijzen en de betekenis en gevolgen voor de coöperatie die daaruit voortkomen.

Intern spelen er in 2020 belangrijke vraagstukken waar we onze leden bij willen betrekken. Hier zijn we reeds mee gestart tijdens de regiobijeenkomsten in januari en februari 2020. Het gaat dan om vragen als: welk type lid past bij (de ontwikkeling van) onze coöperatie? Hoe gaan we om met het garantiekapitaal en het winstrechtenmodel? Hoe gaan we om met oude, huidige en toekomstige leden? En welk besturingsmodel past daarbij?

We zien veel kansen in de RES’en, waarbij Energie Samen ons lokaal vertegenwoordigt. Zet uw netwerk in: draag actief onze boodschap van lokaal eigendom uit en breng uw expertise en projectideeën lokaal naar voren, eventueel ondersteund door Windunie.

Kortom: 2020 wordt een spannend jaar met vragen die een belangrijke rol spelen bij de richting die we inslaan met elkaar komende jaren. We nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan over dit jaaroverzicht én de toekomst.

Ik wens u veel leesplezier.

Cor de Graaf
Voorzitter Coöperatie Windunie

bestuur@windunie.nl
030 753 3100