Jaaroverzicht 2016
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk
Hoofdstuk 2

De Coöperatie

Coöperatie Windunie is opgericht in 2001, waarmee 2016 een jubileumjaar werd. 15 jaar Coöperatie dus, en we durven wel te stellen dat de coöperatie leeft! Voor de vele bijeenkomsten die worden georganiseerd is veel animo, nieuwe initiatieven kunnen rekenen op veel bijval en de Windunie-Pool is een doorslaand succes. En met een nieuwe voorzitter is weer een nieuw tijdperk aangebroken.

Invulling ledencontact

Mariska Weijer

In 2016 is het accountmanagement van de grond gekomen. Mariska Weijer is eind 2015 begonnen bij Windunie met de taak om de leden meer te betrekken bij de coöperatie. Om te kijken of het lidmaatschap meer betekenis kan krijgen en om de voordelen beter onder de aandacht te brengen. Tijdens haar kennismakingsbezoekjes kwam altijd wel iets ter sprake dat opgepakt kon worden door de medewerkers van Windunie. Ook sprak Mariska veel leden in het kader van de Windunie Pool-aanbieding. In totaal heeft ze in 2016 zo’n 50% van de leden gezien en dat is gewoon heel veel, en precies de ontwikkeling die de Coöperatie voor ogen had.

Tijdens de ledenvergadering op de NWEA Winddays, kiest Windunie een nieuwe voorzitter

Jaarvergadering met voorzitterswissel in Rotterdam

Vanwege het jubileumjaar besloot het Windunie-bestuur alle leden uit te nodigen op de NWEA Winddagen in Rotterdam. We zijn met z’n allen lid van NWEA en het is interessant om te zien wat er allemaal gebeurt in de branche. Naast de leden is ook een uitnodiging naar besturen van parken in ontwikkeling gegaan. Zo konden zij kennismaken met Windunie-leden en de windenergie-branche in Nederland.

Algemene Ledenvergadering

Vanwege de timing was het ook een goed idee om daar de Algemene Ledenvergadering te houden. Voor veel leden was dat een flinke reis die toch door bijna 40 leden is ondernomen, daarnaast waren 7 bestuursleden van parken in ontwikkeling aanwezig. Voor de aankondiging dat met Greenchoice de gesprekken over de Pool de goede richting op gingen, zaten we natuurlijk goed in Rotterdam! Tijdens de laatste vergadering die Ton Kempenaar voorzat werden nog een paar belangrijke besluiten genomen. Er is gekozen voor een nieuw lidmaatschapsmodel om de Coöperatie ook voor  grote windparken (nu vaak in ontwikkeling bij Windunie Development) aantrekkelijk te laten zijn. En om diezelfde reden is besloten nieuwe leden niet meer te vragen om garantiekapitaal. Daarbij is tijdens deze vergadering besloten hoe het garantiekapitaal wordt terugbetaald, dat er rente wordt betaald over de periode dat het garantiekapitaal ter beschikking van de coöperatie is geweest en om trouw lidmaatschap via het opbouwen van winstrechten te belonen. Details leest u terug in de notulen op de website in Mijn Windunie.

Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag 2015 werd goedgekeurd en ook met de jaarrekening werd ingestemd, tevens is besloten de winst over 2016 toe te voegen aan de reserves.

Afscheid Ton Kempenaar

Ton Kempenaar neemt bloemen in ontvangst bij zijn afscheid.

Na tien jaar bestuur waarvan acht jaar voorzitterschap werd het tijd voor Ton Kempenaar om afscheid te nemen van zijn bestuurszetel. Als medebestuurslid, en herbenoemd voor een tweede termijn, richtte Jacqueline Tuinenga het woord tot Ton. Ze benoemde een aantal wapenfeiten zoals het succesvolle proces tegen Essent, de MSK-schikking, de herstructurering van de organisatie, uitmondend in de Windunie Groep B.V. en de uitgebreide gesprekken met diverse directies van Greenchoice die nu eindelijk zicht geven op een langjarige afspraak. Ze roemde zijn persoonlijke  kwaliteiten als luisteren, communiceren en resultaatgerichtheid: ‘In de veranderende en complexe energiemarkt heeft Ton immer het belang van het collectief hoog gehouden en zo met name de kleinere molenaar een plek weten te geven in dit grote krachtenveld van de energiewereld.’

Voorzitter Cor de Graaf

Symbolisch droeg Ton de voorzittershamer over aan Cor de Graaf. Na een mede-eigenaar van een windmolenpark in Flevoland is nu weer een solitaire molenaar uit Noord-Holland voorzitter van Windunie. Na twee jaar warmdraaien in het bestuur gaat Cor goed kijken naar de plek die Windunie binnen de energietransitie gaat innemen en op zoek naar de mogelijkheden die er voor windenergie-exploitanten zijn.

Minister Kamp bezoekt onze stand

Henk Kamp maakt een praatje met Axel Posthumus, met de Winduniebrochure in de hand.

Na de jaarvergadering spoedden de leden en medewerkers van Windunie zich naar de beursvloer om te lunchen rondom de Windunie-stand waar nieuwe animatiefilmpjes van Windunie in première gingen. En tussen al het wind op zee-gedruis was het nuttig om minister Kamp even op onze stand te mogen verwelkomen.

Online ledendialoog over stroomprijs

In de Windmaand van januari, die op 25 februari verscheen, riep bestuurslid Ton van Scheppingen in de Winduniecolumn op om in gesprek te gaan over hoe we samen iets kunnen doen aan de lage stroomprijs.

Vooral de eerste helft van 2016 was deze historisch laag, en ondanks een stijging gedurende het jaar werd de € 40 per MWh niet gehaald dit jaar. De vraag hoe we meer betaald krijgen voor onze Nederlandse schone energie werd steeds pregnanter. Veel producenten van windenergie moeten met lede ogen de lage inkomsten van hun windmolens aanzien.

Onlinedialoog

Gezien de afspraken in Parijs waar vergroening centraal stond, waar de noodklok voor het klimaat is geluid en bovendien torenhoge ambities zijn gepresenteerd, zou er een systeem moeten ontstaan dat extra opbrengsten realiseert voor schone stroom. Over de vraag hoe we dit samen kunnen realiseren en hoe we op andere manieren meer rendement op de aansluiting kunnen realiseren, zijn de leden van 21 november tot 18 december online in gesprek gegaan.

Jubileumfeest

Axel Posthumus spreekt de drie (ex)voorzitters van Windunie toe.

Op 4 november organiseerde Windunie een groots feest in De Cantine in Lelystad om haar derde lustrum te vieren. Alle leden waren natuurlijk uitgenodigd, en onze belangrijkste relaties. Na koffie en een welkomstwoord van voorzitter Cor de Graaf startten we met een boeiende presentatie van Peter Vaessen van DNV GL over de toekomst van duurzame energie.

Vervolgens liepen we naar de Bataviawerf waar het tijdperk Ton Kempenaar werd uitgeluid met een kanonschot en het tijdperk Cor de Graaf werd ingeluid met een kanonschot. Tijdens de borrel liet Marjan Minnesma van Urgenda het licht nog even schijnen op Ton Kempenaar die niet alleen als voorzitter van Windunie maar ook als medeoprichter en bestuurslid van de Duurzame Energie Unie heeft bijgedragen aan de versnelling van de Energietransitie.

Voorzitters geëerd met vergaderzaal

Tussen sfeervol brandende fakkels liep het gezelschap terug naar De Cantine waar Axel Posthumus de afgelopen vijftien jaar in vogelvlucht doornam en de besturen uit het verleden met een fikse foto-vergroting in beeld bracht. Twee vergaderzalen bij Windunie zijn nu vernoemd naar de ex-voorzitters Schuijt en Kempenaar. Er was live muziek, lekker eten en drinken, en de avond werd dansend afgesloten. Een uitgebreid verslag leest u hier.

De nieuwe website van Windunie werd op het jubileumfeest gepresenteerd.

Nieuwe website

Op het jubileumfeest werd ook de nieuwe website gepresenteerd. Mooier, praktischer en interactiever. Alle leden kunnen inloggen op Mijn Windunie waar alle statistische informatie over de aansluiting(en) en het lidmaatschap te vinden zijn.

Onder ‘productiecontrole’ kunnen leden met een Innax-aansluiting ook zien hoe hun turbine of windpark de afgelopen periode draaide, mede gerelateerd aan een buurturbine en gerelateerd aan de productie in de eigen regio. Daarnaast hebben leden toegang tot een gepersonaliseerde agenda en zijn er presentaties en andere relevante stukken van ledenbijeenkomsten terug te vinden. Op het openbare deel staat ook een kaart van Nederland waarop alle leden zijn te vinden, inclusief gegevens over hun windmolen of -park. Ook gegevens over de parken in ontwikkeling staan op die kaart. En natuurlijk komen op de website alle diensten en producten die Windunie biedt ruimschoots aan bod.

Bieden Nieuwe Energiesystemen ook kansen op meer rendement voor onze leden?

Opslag van windenergie

De stroomprijzen zijn al jaren laag. En bij veel (duurzaam) aanbod, dalen de prijzen nog verder. Windunie onderzoekt allerlei mogelijkheden om het verdienmodel toch aantrekkelijk te houden. Een van de kansen zit mogelijk in de opslag van duurzaam opgewekte energie bij de bron.

Dat opslag het meest kansrijk is, was de conclusie na een analyse van de verschillende mogelijkheden die nieuwe energiesystemen bieden. Eind 2016 hebben drie leveranciers de mogelijkheden van energieopslag gepresenteerd op een informatiebijeenkomst voor leden. De interesse was groot maar er werd nog niet echt duidelijk of er sprake was van een gezond verdienmodel.

Onderzoek naar combinatie wind en opslag

Samen met Greenchoice en DNV GL heeft Windunie daarom een subsidieaanvraag ingediend voor een onderzoek naar de business case voor de combinatie wind en opslag. Deze aanvraag is in 2016 goedgekeurd zodat in 2017 een onderzoek kon starten. Als Coöperatie kunnen we zo voor de leden uitzoeken of er kansen zijn om onbalans te reduceren, wellicht frequentiehandhaving te ondersteunen én een extra geldstroom te creëren.

Kennisuitwisseling windparken

Kennismaking tussen leden en bestuursleden van parken in ontwikkeling.

Waarom zou een windpark in ontwikkeling lid worden van Windunie? Natuurlijk vanwege alle kennis die aanwezig is onze leden, die al dan niet een windpark hebben of er ook een ontwikkelen. Om die kennis te ontsluiten is Windunie gestart met de organisatie van platformbijeenkomsten voor bestuursleden van windparken, al dan niet in ontwikkeling. 

Een traditionele molen in Soest was op 1 december de plek waar leden, parken in ontwikkeling en Windunie-personeel kennismaakten met elkaar en ervaringen uitwisselden op het gebied van windparkontwikkeling. Waar loop je tegenaan, niet alleen in de buitenwereld maar ook in de eigen organisatie. Een feest van herkenning voor de aanwezigen, waar successen en tegenslagen werden gedeeld.

Sander Lensink van ECN spreekt op de ALV over de inschatting van de winstgevendheid van windprojecten in de toekomst.

Najaarsvergadering

De Cantine in Lelystad was niet alleen een goede plek voor een feestje maar bleek ook geschikt voor de Algemene Ledenvergadering van Windunie waar op 14 december 2016 ruim 40 leden present waren.

Belangrijk agendapunt was het aanbod van de aandelen Windunie Groep van Cow-n-berg. Nadat Rob Kouwenberg zich in 2015 terugtrok uit de directie van Windunie Groep B.V. bleef hij aan als aandeelhouder, maar nu blijkt de tijd rijp om ook van die rol afscheid te nemen. Conform de Statuten biedt Rob de aandelen als eerste bij de Coöperatie aan; heeft die geen interesse dan kan een andere koper worden gezocht. Het bestuur stelt voor de aandelen over te nemen, zo wordt in elk geval voorkomen dat de aandelen bij een onbekende partij terecht komen. Later kan altijd nog worden beslist of een nieuwe aandeelhouder wordt gezocht. Over dit voorstel ontstaat een levendige discussie die resulteert in de overtuiging dat dit een goed voorstel is. Voor de aankoop kan het nog niet terugbetaalde garantiekapitaal worden ingezet.

Kansen en activiteiten

Overzicht van ontwikkelingen in de branche en bij Windunie.

Nadat het rumoer is verstomd, schetst Axel Posthumus een overzicht van de ontwikkelen die gaande zijn in de branche en hij biedt een doorkijkje van onze activiteiten in reactie daarop. Het gaat over grote parken, de lage prijs voor wind op zee, eisen aan omgevingsmanagement, kansen bij nieuwe energiesystemen en beheer, het belang van lobby en het succes van de Windunie-Pool. De hele presentatie is terug te vinden in Mijn Windunie bij de stukken van de najaarsvergadering.

Gastoptreden Sander Lensink

Na de behandeling van de begroting en de vaststelling van de lidmaatschapsbijdrage voor 2017 is het tijd voor een presentatie van Sander Lensink van ECN. Hij doet uit de doeken hoe de winstgevendheid van toekomstige windprojecten wordt ingeschat en wat dat betekent voor de stroomprijs en daarmee de SDE+De methodiek van de Stimulering Duurzame Energie is in 2008 gewijzigd en heet sindsdien SDE+. De regeling kent een gefaseerde openstelling, waarbij de goedkoopste technologieën als eerste in aanmerking komen voor subsidie. Deze subsidie bekostigt het verschil tussen de kostprijs en de marktprijs van duurzame energie. Bij de aanvraag wordt bepaald hoeveel de opgewekte duurzame energie moet opleveren om rendabel geproduceerd te worden. De uitgekeerde subsidie is vervolgens afhankelijk van de marktprijs. Bij een hoge stroomprijs wordt dus minder subsidie per kWh verstrekt. De uitvoering van de SDE+ regeling ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Meer informatie vindt u hier..

Windunie-Pool

In 2016 is hard gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Greenchoice. Dit heeft geresulteerd in een 10-jarig contract tussen Windunie en Greenchoice, een duurzame samenwerking die een eerlijke prijs voor groene stroom garandeert. Meer informatie vindt u in het persbericht.

De overeenkomst geldt voor 10 jaar en biedt daarmee onze leden zekerheid, maar ook Greenchoice de zekerheid dat ze hun klanten duurzaam opgewekte Nederlandse stroom kunnen aanbieden. Minstens 80% van de in de Windunie Pool geproduceerde stroom wordt immers afgenomen door Greenchoice. Vandaar dat Greenchoice een evenredig deel van de Windunie lidmaatschapsbijdrage betaalt voor de aangesloten leden.

Groei volume naar 415 GWh

Eind 2016 hadden zich ongeveer circa 170 leden aangesloten bij de Windunie-Pool met een jaarproductie van zo’n 415 GWh. In 2016 is zo’n 100 GWh aan nieuwe productie toegezegd aan de Pool, een deel van deze productie is afkomstig van nieuwe Windunieleden.

Ledental

Vooral dankzij de aantrekkelijke voorwaarden van het Windunie-Poolcontract hebben zich 16 nieuwe leden aangemeld bij Windunie. Voor de meesten geldt een toetredingsdatum van 1 januari 2017.

Helaas besloten ook in 2016 leden hun lidmaatschap op te zeggen maar er waren ook nieuwe leden die gedurende het jaar al toetraden. En dan zijn er nog leden die hebben toegezegd per 1 januari 2018 lid te worden omdat ze dan pas een nieuw stroomcontract kunnen aangaan.

Aantal leden en hun opgesteld vermogen:

Per 31 december 2015: 388,41 MW van 226 leden
Per 31 december 2016: 378 MW van 225 leden
Daartoe behoort ook Windcollectief Wieringermeer een lid met een windpark in ontwikkeling van 115 MW.
Voor komend jaar kunnen we al weer rekenen op 9 nieuwe leden.