Jaaroverzicht 2016
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk
Hoofdstuk 3

Organisatie

Eind 2013 is Windunie Groep B.V. opgericht en sindsdien is de organisatie zich gaan zetten. In 2016 stond een heldere structuur die effectief bleek. Bovendien konden we ons vasthouden aan het meerjarenbeleidsplan 2016-2020, dat natuurlijk alweer enigszins verouderd is, maar wel een heldere richting gaf. Hieronder de onderdelen die een plek hebben in Windunie Groep B.V.

Organogram

Organogram Windunie Groep B.V. ultimo dec. 2016

Windunie Groep B.V. is eigendom van Coöperatie Windunie en van de twee oprichters van de Winduniebedrijven: Rob Kouwenberg via zijn bedrijf Cow-n-Berg en Axel Posthumus via Leopard ventures. In 2016 besloot Rob zijn aandelen te verkopen. Conform de statuten heeft hij de aangeboden aan de Coöperatie die deze 25% heeft overgenomen.

Organisatiestructuur

Welke bedrijfsonderdeel doet wat?

De B.V. structuur en de organisatiestructuur van de Winduniebedrijven zijn verschillend. Afgelopen jaar zijn alle werkzaamheden die vallen onder advies – aan leden en ook aan windparken in ontwikkeling -, beheer, nieuwe energiesystemen (combinatie met zon, opslag) en ook turbineselectie bij Exploitatie ondergebracht. Windunie Development houdt zich uitsluitend bezig met de procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een windpark. Diensten als windstudies of de aankoop van windturbines wordt uitbesteed aan de medewerkers van Exploitatie.

Directie

Pascal Weijers, Jan Slootweg, Eelco Bots, Axel Posthumus en office manager Joyce Jansen.

Axel Posthumus bekleedt de functie van algemeen directeur en is degene die, naast de voorzitter van de Coöperatie, Windunie vertegenwoordigt. Dat geldt richting pers, NWEA, de minister van Economische zaken en als Windunie wordt gevraagd voor presentaties. Het directieteam wordt naast Axel gevormd door financieel directeur Jan Slootweg, Eelco Bots, directeur Development en Pascal Weijers, directeur Exploitatie.

Sinds 15 juni 2016 telt het bestuur van Coöperatie Windunie vier leden.

Het bestuur

Bestuur Coöperatie per 15 juni 2016

Het coöperatiebestuur begon het jaar met vijf bestuursleden, maar bij de installatie van Gerard Meijssen en Ton van Scheppingen is al rekening gehouden met het feit dat het bestuur toe zou moeten kunnen met vier leden. Bij het vertrek van voorzitter Ton Kempenaar op 15 juni is geen nieuw bestuurslid geïnstalleerd. Op 15 juni is wel de tweede termijn van Jacqueline Tuinenga ingegaan.

Raad van Advies

De Raad van Advies is in 2016 twee keer bij elkaar geweest. Op 3 mei werd het lidmaatschapsmodel besproken, evenals de Windunie-propositie en de winstrechten. Op 3 augustus stond de strategie van stroomafzet voor grote parken op de agenda.

In 2014 is besloten tot de oprichting van de Raad van Advies. Deze Raad bestaat uit leden, waaronder enkele oud-bestuursleden, bestuursleden van parken in ontwikkeling en experts uit de markt. Het doel van de Raad is de directie en het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. Daarbij wordt de Raad bij elkaar geroepen als de coöperatie voor strategische keuzes staat. Voordat een nieuwe koers of strategisch plan wordt voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering, wordt de Raad bijeengeroepen om voorstellen kritisch te bespreken en advies op te halen. Zo worden voorstellen getoetst en verbeterd voordat ze worden voorgelegd aan de leden.

De Poolcommissie

De Pool-commissie, ingesteld in 2015, kwam in 2016 een zestal keren bijeen. De Poolcommissie onder voorzitterschap van Jan Veenink bestaat uit vier leden waarvan een bestuurslid van de coöperatie. Doel van de Poolcommissie is om samen met Windunie Trading de verkoopstrategie te bepalen en allerlei zaken die rondom de Pool spelen. Voor alle deelnemers in de Pool zijn in 2016 twee bijeenkomsten georganiseerd, beide in Zwaag. Op 18 feruari werd de Poolprijs van 2015 bekendgemaakt en toegelicht. Voor de Poolprijs van 2016 werd toen al een indicatie afgegeven. Op 27 oktober stond het leveringscontract met Greenchoice centraal.