Jaaroverzicht 2016
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk
Hoofdstuk 7

Windunie en de buitenwereld

De laatste jaren timmert Windunie op het gebied van lobby steeds serieuzer aan de weg. Doordrongen van het feit dat politici zich vaak laten beïnvloeden door burgers die zich luidruchtig beklagen en pers die daar meestal ongenuanceerd verslag van doet, bepleiten ook wij onze zaak steeds nadrukkelijker. Direct op het niveau van de minister van Economische Zaken maar ook via NWEA. En vanwege de belangrijke rol van de media in de maatschappelijke discussie, hebben we in 2016 ook meer aandacht besteed aan professionele persbenadering.

Bij de Minister aan tafel

Zowel in maart als in november was Axel Posthumus uitgenodigd voor een zogeheten high level overleg met minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ). Hij wil meer werk maken van omgevingsmanagement bij grote energieprojecten. Naast de netbeheerders en oliemaatschappijen zat de windsector aan tafel met naast Windunie Eneco en Raedthuys. 

Voorafgaand aan beide meetings heeft Windunie in een brief haar standpunten toegelicht. Wij willen de overheid stimuleren vooral bij grote projecten in een vroeg stadium de regie te pakken. Want dat bevordert de acceptatie en de voortgang. Dat hebben we ook ervaren bij de ontwikkeling van Windpark Zeewolde, een proefproject dat EZ ondersteunt met een coördinator.

Twee proefprojecten

Dit overleg, waarbij partijen elkaar in de ogen kijken en direct overleggen zorgt voor begrip, betere uitwisseling van knelpunten en het samen zoeken naar oplossingen. Het is zinvol om te kunnen overleggen met de verantwoordelijken voor het beleid dat wij feitelijk uitvoeren. En het heeft ons twee proefprojecten opgeleverd. Daarbij gaat het om een brede gebiedsgebonden aanpak met aandacht voor alle vormen van duurzame energie, slimme energieoplossingen en natuurlijk met de lokale gemeenschap als initiatiefnemer.

Het is zinvol om te kunnen overleggen met de verantwoordelijken voor het beleid dat wij feitelijk uitvoeren.

Oprichting LEO

Ook in het kader van Omgevingsmanagement, is Windunie een van de oprichters van het Lerend Platform Energie en Omgeving (LEO). Het is een platform waarbinnen netbeheerders, energiebedrijven, coöperaties en andere hoofdrolspelers ervaringen uitwisselen en elkaar kunnen vinden om concrete problemen op te lossen. Bij de aanleg van bekabeling of gasleidingen en de bouw van hoogspanningsstations is veel ervaring opgedaan met omgevingsmanagement waar de windsector van kan leren. Andersom ontwikkelen wij nu nieuwe methodes waar ook de olie- en gasbedrijven van kunnen leren. We verwachten veel van deze kans op kennisuitwisseling.

Tijd om te werken aan meer invloed voor de lokale ondernemer in duurzame energie.

NWEA

Al jaren is Windunie actief in de commissies en werkgroepen van NWEA (Nederlandse Windenergie Associatie). We wisselen kennis uit over specifieke onderwerpen maar werken vooral samen om standpunten richting De Haag te formuleren. Om aan te geven dat een regeling moet worden aanpast of waarom een wet niet werkt, om input te geven voor een wetswijziging, om aan de bel te trekken over het tempo waarin kan worden ontwikkeld etc.

Omdat Windunie een belangrijke ontwikkelaar is, met drie Rijkscoördinatieprojecten in portefeuille, tellen we natuurlijk mee in Nederland. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld Raedthuys zitten we niet in het bestuur van NWEA. Dat heeft te maken met de kosten die dat met zich meebrengt, want Windunie Groep B.V. heeft geen eigen assets, zoals de meeste andere grote ontwikkelaars. Gezien de professionaliseringsslag die NWEA doormaakt én vanwege de belangen op zee van andere (draagkrachtige) leden, wordt het echter van steeds groter belang om de stem van de lokale ondernemers in wind te laten horen. In 2016 is besloten toenadering te zoeken tot PAWEX, al wel bestuurslid, en samen de bestuurszetel te gaan vervullen.

Commissie Wind op land

De commissie Wind op Land behandelt onderwerpen die worden voorbereid door diverse werkgroepen. Bij de werkgroep Ruimte speelde afgelopen jaar de overheveling van de vergunningverlening van de flora- en faunawetgeving van het Rijk naar provincies. De NWEA-leden maken zich er zorgen over of die overgang wel soepel gaat en vanuit NWEA is daarover geregeld contact geweest met betreffende overheden. Ook heeft NWEA de handleiding die RVORijksdienst voor Ondernemend Nederland opstelde voor de provincies kritisch doorgenomen en mogelijke verbeteringen doorgegeven. Daarnaast was de radarproblematiek een punt van aandacht.

Werkgroep Omgevingswet

Vanwege de Omgevingswet die in 2019 in werking zal treden, en die van grote invloed zal zijn op de manier waarop in de toekomst windparken worden ontwikkeld, heeft de NWEA de werkgroep Omgevingswet opgericht. In 2017 zal de Invoeringswet Omgevingswet worden vastgesteld. Die wet moet zorgen voor een soepele overgang van de oude regelgeving naar de nieuwe Omgevingswet. Op de Invoeringswet kunnen inspraakreacties worden ingediend en de werkgroep zal dit doen namens de leden van NWEA.

Open Winddag afgeschaft

De Commissie Communicatie werkt intussen aan algemene middelen die de leden kunnen inzetten om hun projecten te ondersteunen. Daarnaast is gebleken dat de Open Winddag onvoldoende deelnemers telt en daardoor te weinig impact heeft. Omdat in het voorjaar ook de Boerderijdag, Lekker naar de boer, Trekkerdag en allerlei andere activiteiten lokaal of landelijk worden georganiseerd, hebben de molenaars vaak geen zin op een andere dag ook mensen te ontvangen. Daarnaast kennen parken in ontwikkeling zo hun eigen dynamiek en willen ze op eigen momenten de omgeving uitnodigen voor excursies en kennismaking met windenergie. Daarom is besloten met de landelijke Open Winddag op te houden. Plan is een tool-kit samen te stellen waarvan leden gebruik kunnen maken op een zelfgekozen moment. Dan kan de molen, inclusief voorlichtend materiaal, ook worden opengesteld gedurende het NK strobalen laden of tijdens de Polderdag.

Windunie in de media

Windunie is een factor van betekenis in de ontwikkeling van windenergie in Nederland. Niet alleen in het kader van de ontwikkeling van windparken maar ook omdat we als Coöperatie nieuwe diensten ontwikkelen voor onze leden zodat de exploitatie hoger rendement oplevert. We hebben enorm veel kennis in huis en kunnen onszelf echt wel experts noemen. Maar hoe bekend is dat?  

Windunie is niet een merk met hele hoge bekendheid en dat hoeft ook niet. Als potentiële leden en ontwikkelaars weten wie we zijn is dat genoeg. Consumenten hoeven ons niet echt te kennen, en ontwikkelen doen we onder de naam van het betreffende windpark dus dat helpt de naamsbekendheid ook niet. Maar helaas zijn we ook niet zo beroemd bij een groep professionals die ons wel zou moeten kennen, bijvoorbeeld als ze input nodig hebben voor hun artikelen in de krant of items in actualiteitenrubrieken. Slechts een enkele journalist weet ons te vinden. Dat is een van de redenen geweest om contact te zoeken met een redactioneel marketing bureau. Zij ondersteunen ons niet alleen bij persbenadering maar ook in onze positionering inzake lobbyvraagstukken.

Krant en tv

Aan de Ecotafel van Ecoland TV.

Toen het FD een stuk wilde schrijven over de tegenvallende opbrengsten van windmolens ‘De tijd dat windmolens winstmachines waren, lijkt voorbij‘, hebben ze contact gezocht en gebruikgemaakt van onze expertise. En begin 2016 werd Axel Posthumus uitgenodigd bij Ecoland TV voor een gesprek over de stand van zaken bij de ontwikkeling van windenergie in Nederland. Reinier van de Berg, meteoroloog en oud-weerman van RTL4, had ook Evert den Boer van Greenchoice en Willem Smeelink van Meewind uitgenodigd. U kunt de uitzending hier terugkijken.

Laatste Open Winddag

Windunie was op de vijfde laatste Open Winddag vertegenwoordigd met zes locaties. Het weer werkte niet in heel Nederland mee en daarom stelde bijvoorbeeld Pure Energie, dat met eigen tentjes een tijdelijke camping wilde openen, de Open Dag een weekje uit. De weergoden ware ons beter gezind en zeker 250 mensen maakten kennis met windenergie.

De twee molens van Coöperatie Windenergie Waterland op de strekdam bij Marken trokken de belangstelling van ruim 100 bezoekers en er kwam ook nog een delegatie van Groen Links langs. De herbouw van Dorpsmolen Reduzum werd bepleit op een stand op de lokale rommelmarkt: de gemeente Leeuwarden gaat akkoord met een groter exemplaar maar de provincie blokkeert de vergunning. Bij Camping de Slypsteen wordt altijd onder een windmolen geslapen maar nu kwamen de mensen er speciaal voor: ze vertrokken na een heerlijke nachtrust.

Informatie bij parken in ontwikkeling

Bij Zeeuwind was niet alleen de molen geopend maar ook het nieuwe kantoor. En de mensen kwamen zeker ook langs om de plannen voor nieuwe windparken te bekijken. Dat gebeurde ook in Zeewolde waar bezoekers zelfs een virtuele tour door het park konden maken. Ze luisterden goed naar de molens en natuurlijk ook naar de experts die meer konden vertellen over wat de omgeving te wachten staat.

De pop-up camping haalde zelfs de krant!

In samenwerking met windpark Wieringermeer organiseerde ons lid Leven van de wind een pop-up camping. ’s Avonds genoten de gasten van een gezellige BBQ en ’s ochtends kregen ze zelfgebakken pannenkoeken als ontbijt. Iedereen sliep heerlijk ondanks de windmolen die op nog geen 150 meter meter stroom stond te produceren. En wie de eigen stroom ging afnemen, had zelfs gratis geslapen!