Jaaroverzicht 2016
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk
Hoofdstuk 9

Financiën Windunie Groep B.V.

Windunie Groep B.V. laat wederom een positief resultaat zien. Na het uitzonderlijk goede 2015 is het resultaat wel wat lager maar gezien de groei van personeel, nieuwe diensten en bijbehorende kosten, is dit een tevredenstellend resultaat. Overigens zijn de geconsolideerde cijfers van Windunie Groep B.V. en haar dochterondernemingen niet gecontroleerd door de externe accountant.
Alle bedragen x 1000

In de geconsolideerde cijfers van Windunie Groep B.V. zijn de bedrijven in onderstaande tabel opgenomen, waarbij is aangegeven welk belang Windunie Groep B.V. direct of indirect heeft in deze ondernemingen. De resultaten van de Windunie-Pool komen volledig ten goede aan de leden van Coöperatie Windunie die hun stroom leveren aan Windunie-Pool.

Geconsolideerde balans per 31 december 2016

 

Geconsolideerde resultatenrekening 2016

Een hogere bruto marge omdat in 2016 meer werk is verricht

Toelichting balans

Materiële vaste activa € 138 (31-12-2015: € 75)

In de materiële vaste activa zijn investeringen opgenomen in automatiseringssystemen en inventaris. De toename in 2016 betreft de kosten voor de ontwikkeling van het systeem om Full Service Beheer diensten te kunnen aanbieden aan de leden van Coöperatie Windunie en derden. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs verminderd met afschrijvingen over een periode van vijf jaar. De kosten van ontwikkeling zijn geactiveerd op basis van het aantal bestede uren en het uurtarief.

Financiële vaste activa € 494 (31-12-2015: € 327)

Deze post betreft voornamelijk leningen die zijn verstrekt aan parken in ontwikkeling waar Windunie een belang in heeft genomen. Ze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zolang het waarschijnlijk is dat de leningen worden afgelost. Zodra er twijfel bestaat over de mogelijkheid de vordering te kunnen incasseren, wordt een voorziening getroffen voor oninbaarheid. Detaillering van deze post: 

De rente op betreffende leningen varieert tussen 10 en 15% per jaar. Tot het moment waarop de parken gaan produceren, wordt de rente bijgeschreven op het bedrag van de uitstaande lening; daarna worden hoofdsom en rente afgelost. Voor de leningen verstrekt aan Windpark Oostermoer is de aflossingsperiode vijftien jaar en voor de lening verstrekt aan Windpark den Tol vijf jaar. De voorziening voor oninbaarheid is getroffen op twee leningen aan projecten die naar verwachting de komende jaren geen voortgang maken. Windunie Groep B.V. heeft ook een indirect belang van 10% in de vennootschappen Windpark Oostermoer B.V. en Windpark den Tol B.V. die de respectievelijke windparken ontwikkelen.

Voorraden € 374 (31-12-2015: € 387)

Deze post betreft onder meer werkzaamheden die verricht zijn voor projecten waarvoor Windunie Development als projectontwikkelaar of adviseur optreedt. Dit onderhanden werk wordt gewaardeerd tegen het bedrag dat naar verwachting in rekening gebracht kan worden bij de opdrachtgever. Ook de voorraad Garanties van Oorsprong en CO2-credits, in bezit van Windunie Trading en Groenbalans, worden onder deze post opgenomen. Deze voorraden worden gewaardeerd tegen de inkoopwaarde eventueel verminderd met een voorziening voor lagere marktwaarde.

Handelsdebiteuren € 1.374 (31-12-2015: 583)

Hieronder worden de aan klanten gefactureerde bedragen verwerkt. De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Als er twijfel bestaat of een vordering kan worden geïnd, wordt er een voorziening getroffen. De toename van de debiteuren is het gevolg van het sneller factureren van geleverde stroom aan afnemers (zie hieronder).

Overige vorderingen en overlopende activa € 827 (31-12-2015: € 2.270)

Deze balanspost bestaat voor het belangrijkste deel (€ 696; 31-12-2015 € 2.106) uit vorderingen die Windunie Trading B.V. en Windunie Pool B.V. hebben op de afnemers van de stroom die door deze twee vennootschappen is geleverd. De op balansdatum van deze afnemers ontvangen voorschotten zijn in mindering gebracht op de vordering. Ultimo 2015 is de vordering relatief hoog als gevolg van veel wind en dus hoge stroomproducties in november en december 2015, die in 2016 zijn gefactureerd. Per 31-12-2016 is de stroomproductie van november 2016 wel gefactureerd. De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Een voorziening voor oninbaarheid is niet noodzakelijk.

Liquide middelen € 1.757 (31-12-2015: € 1.373)

Het in de liquide middelen begrepen saldo op de bankrekeningen van de Windunie Pool is niet vrij beschikbaar omdat het toekomt aan de leden van de Coöperatie Windunie die hun stroom verkopen via Windunie Pool B.V. (€ 116).

Eigen vermogen voor aandeelhouders Windunie Groep € 1.401 (31-12-2015: € 1.348)

De agioreserve is ontstaan bij de herstructurering in 2014 en betreft het bedrag dat boven de nominale waarde van de aandelen is ingebracht als vermogen van de vennootschap. De overige reserves bestaan uit ingehouden winsten bij Windunie Groep na aftrek van de door de aandeelhouders van Windunie Groep B.V. op 26 mei 2017 goedgekeurde dividend uitkering van € 360 en kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, tenzij hierdoor de continuïteit van Windunie Groep of een van de dochters in gevaar zou komen.

Belang van derden € 57 (31-12-2015: € 42)

Hier wordt duidelijk welk deel van de bezittingen uit de geconsolideerde balans toekomt aan de aandeelhouders met een minderheidsbelang, te weten de aandeelhouder die in Groenbalans B.V. een belang heeft van 40% en de aandeelhouder die in Windunie Development B.V. een belang van 10% houdt.

Langlopende leningen € 329 (31-12-2015: € 219)

De lening die Coöperatie Windunie heeft verstrekt aan Windunie Development B.V., is aangegaan voor onbepaalde tijd en draagt een rente die gelijk is aan de eenjaars Euribor verhoogd met 0.5%. In 2017 is de lening afgelost.
De obligaties zijn uitgegeven aan leden van Coöperatie Windunie. De Obligaties Windpark den Tol zijn uitgegeven in 2015. De jaarlijkse rente op deze obligatie is 10%.De obligaties Windpark Oostermoer zijn uitgegeven in 2015 en 2016. De rente bedraagt respectievelijk 11% en 9%. De opbrengst van de uitgiften is gebruikt om een lening te verstrekken aan twee windparken in ontwikkeling, waarin Windunie Groep een indirect belang heeft van 10%: den Tol en Oostermoer.
De rente wordt niet uitbetaald, maar blijft verschuldigd tot aan financial close van de parken. Op dat moment wordt ook de hoofdsom afgelost.

Handelscrediteuren € 145 (31-12-2015: € 323)

Dit betreft de ultimo jaar nog te betalen bedragen aan schuldeisers.

Belastingen en sociale lasten € 421 (31-12-2015: € 285)

De toename ten opzichte van 31-12-2015 van nog af te dragen belastingen en sociale lasten, betreft nog af te dragen omzetbelasting.

Overige schulden en overlopende passiva € 2.611 (31-12-2015: € 2.798)

Deze balanspost bestaat voor het grootste deel uit nog uit te betalen bedragen aan leden van Coöperatie Windunie voor stroom die zij hebben geleverd aan Windunie Trading en Windunie-Pool; deze verplichting bedraagt € 1.793 (31-12-2015: € 2.461). Ook is ultimo 2016 hieronder een dividend uitkering aan aandeelhouders van Windunie Groep B.V. van € 360 opgenomen.

Toelichting resultatenrekening

Bruto marge € 2.922 (2015: 2.770)

De bruto marge bestaat uit de gerealiseerde omzet, verminderd met de direct daar aan toe te rekenen (inkoop)kosten. Detaillering is af te lezen in de tabel.

De bruto marge is in vergelijking met 2015 toegenomen met € 152 (+5,5%). De opbrengsten uit dienstverlening aan Coöperatie Windunie zijn € 153 lager dan in 2015 doordat in 2016 niet langer collectief beheerdiensten worden verricht voor de leden van Coöperatie Windunie. In 2015 werd hiervoor nog €115 voor in rekening gebracht. De opbrengst uit projectmanagement vanuit Windunie Development is fors toegenomen. Dit is met name het gevolg van de toename aan werkzaamheden voor het project Windpark Zeewolde. Aan windparken in ontwikkeling worden naast projectmanagement ook adviezen gegeven voor het afsluiten van stroomcontracten en de aankoop van de turbines. Door de voortgang in de ontwikkeling bij windparken, zoals Windpark Wieringermeer waarvoor Windcollectief WieringermeerWindcollectief Wieringermeer B.V. is een collectief van windmolenaars in de Wieringermeer die in eerste instantie met hun eigen windmolen maar ook als park in ontwikkeling lid zijn van Windunie. Ze ontwikkelen samen 32 windturbines binnen Windpark Wieringermeer waarbij Windunie optreedt als hun adviseur bij de projectontwikkeling. wordt geadviseerd, is ook deze activiteit sterk toegenomen. Daardoor nam de bruto marge toe met € 211 tov 2015.

Personele kosten € 1.845 (2015: € 1.573)

Door de toename van activiteiten bij alle bedrijven zijn ook de personeelskosten hoger dan in 2015. De stijging met € 272 is het gevolg van uitbreiding met FTE’s (35%) tot 27,1 en een daling van de gemiddelde loonkosten per FTE met 13%.

Overige kosten € 552 (2015: € 550)

Onder de overige kosten zijn onder andere begrepen de kosten voor huisvesting, communicatie en management fees. Ondanks de toename van het aantal medewerkers zijn deze kosten nagenoeg gelijk aan 2015.