Jaaroverzicht 2016
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk
Hoofdstuk 8

Financiën Coöperatie

Over 2016 behaalde de Coöperatie, dankzij het aandeel in de winst van Windunie Groep B.V., een positief resultaat. Voor leden in de Pool was de ledenbijdrage 10 ct per MWh lager dan vorig jaar. In het financieel verslag hieronder worden de balansposten in de jaarrekening en de posten in de winst- en verliesrekening 2016 toegelicht.
Alle bedragen x 1000

Balans per 31 december 2016

 

Resultatenrekening 2016

 

Balans, solvabiliteit en liquiditeit van de Coöperatie

Balans en financiële ratio's

Het balanstotaal van Coöperatie Windunie nam toe met € 164 van € 1.721 per 31 december 2015 tot € 1.885 eind 2016.

Financiële vaste activa € 982 (2015: € 801)

De investering in deelnemingen en de vorderingen op deelnemingen die onder deze post zijn opgenomen namen in 2016 toe met € 186 van € 764 tot € 970. Windunie Groep B.V. heeft de intentie om over haar gerealiseerde resultaat van 2016 een dividend uit te keren van € 360 De coöperatie Windunie U.A. heeft daarbij recht op 75%, zijnde € 270 Tevens is onder deze post een vordering op DE Unie opgenomen van € 12 (2015: € 36).

Vorderingen € 101 (2015: € 226)

De vorderingen zijn afgenomen omdat per eind 2016 het onder de handelsdebiteuren begrepen bedrag voor nog te ontvangen lidmaatschapsbijdragen van leden ongeveer € 100 lager was dan eind 2015. Dit komt enerzijds door de lage stroomproductie gedurende de laatste maanden van het jaar 2016 en anderzijds door het sneller incasseren van de lidmaatschapsbijdrage door Windunie.

Eigen Vermogen € 1.694 (2015: € 1.585)

Het in het eigen vermogen opgenomen entreegeld daalde licht doordat een aantal leden heeft opgezegd en het entreegeld hen is terugbetaald. Door het toevoegen aan het eigen vermogen van het netto resultaat over 2016 is het eigen vermogen per saldo toegenomen met € 109 tot € 1.694 per 31 december 2016.

Verplichtingen die niet uit de balans blijken

Tijdens de jaarvergadering van 15 juni 2016 is besloten in 2016 de helft (ca. € 400) van het entreegeld (ook genoemd garantiekapitaal) terug te betalen aan de leden en de terugbetaling van de tweede helft afhankelijk te laten zijn van de beschikbare liquide middelen. In het najaar 2016 deed zich echter de mogelijkheid voor om het belang in Windunie Groep BV uit te breiden van 50% naar 75%. In de najaarsvergadering van 14 december 2016 is daarom aan de leden gevraagd om de terugbetaling van het entreegeld uit te stellen en de liquide middelen van Windunie te gebruiken om deze acquisitie te financieren. De ledenvergadering heeft hiervoor toestemming verleend. Hiermee is de intentie om het entreegeld terug te betalen niet vervallen.

Rente op entreegeld

Op de jaarvergadering werd tevens besloten dat leden recht hebben op een vergoeding van 3% per jaar over het entreegeld vanaf het moment van inleg tot het moment dat het entreegeld geheel is terugbetaald, én als er voldoende liquide middelen zijn om zo een vergoeding te kunnen uitkeren. Het recht op deze vergoeding geldt voor alle leden die op 15 juni 2016 lid waren. Tussen 15 juni 2016 en 31 december 2016 zijn vier leden uitgetreden en deze hebben een voorwaardelijke recht op rente van € 3. De overige leden hebben ultimo 2016 een voorwaardelijk recht op rente van € 280.

Minder wind dus minder omzet, toch een positief resultaat.

Toelichting resultatenrekening

Coöperatie Windunie behaalde in 2016 een positief resultaat na belastingen van € 121 (2015: € 240). Van dit totaal is € 206 het aandeel van de Coöperatie in de winst van Windunie Groep en deelnemingen. Het eigen operationele resultaat na belastingen van de Coöperatie is een verlies van € 85. Per saldo komt dit verlies ten laste van de algemene reserve.

Netto omzet € 435 (2015: € 671)

De netto omzet van de Coöperatie bestaat uit van leden ontvangen lidmaatschapsbijdragen. In 2016 en 2015 zijn terugbetalingen over voorgaande jaren begrepen van respectievelijk € 3 en € 5. De lagere bijdrage over 2016 is het gevolg van een lage windex en verlaging van het tarief van de lidmaatschapsbijdrage.

Van de leden van de Coöperatie die leveren aan de Pool is de lidmaatschapsbijdrage 77 ct in 2016 (2015: 87 ct) per geproduceerde MWh. De bijdrage van de overige leden is 87 ct en daarmee gelijk aan de bijdrage van 2015. Voor een lid met een jaarlijkse productie van meer dan 25 GWh is de bijdrage gestaffeld lager: voor de productie tussen 25 GWh en 50 GWh is de bijdrage 10 ct per MWh lager en voor de productie boven 50 GWh nog eens 10 ct lager.

Doorbelasting dienstverlening Windunie Groep € 428 (2015: € 581)

Zoals uit de tabel blijkt, betalen de leden vanaf 2016 geen bijdrage meer voor collectief beheer van de windturbines en nog maar in beperkte mate voor het contractbeheer (in 2015 werd voor collectief beheer 15ct per MWh betaald en voor contractbeheer 20 ct per MWh). Leden die niet aan de Windunie-Pool leveren, betalen in 2016 nog 10 ct per MWh voor contractbeheer. Met ingang van 2016 betaalt de Coöperatie vaste vergoedingen voor de dienstverlening en heeft elk lid recht op enkele uren advisering per jaar door een van de Windunie medewerkers: de eerste en tweede lijn ondersteuning. De vergoedingen voor communicatie, lobby en representatie alsmede secretariaat, administratie en bestuur ondersteuning bestonden ook al in 2015 uit vaste bedragen. In 2016 betaalt de Coöperatie daarnaast nog een vergoeding aan The Green Utility Company voor onderzoek naar nieuwe energiesystemen.

Overige kosten

De bestuurskosten waren in 2016 opnieuw lager dan in het voorgaande jaar. Dit is mede het gevolg van het vertrek van bestuurslid Ton Kempenaar, waardoor het aantal bestuursleden is teruggebracht van vijf naar vier. Tevens is een bedrag ten gunste van de resultatenrekening verwerkt doordat eind 2015 een te hoog bedrag was opgenomen op de balans voor nog te betalen bestuurskosten 2015. Onder diversen zijn onder meer kosten opgenomen voor het 15-jarig jubileum van de Coöperatie in 2016, automatisering, accountant en huur van vergaderlocaties. De kosten voor het 15-jarig jubileum waren hoger dan de toename van de kostenpost diversen.

Resultaat deelnemingen € 206 (2015: € 244)

De toelichting op de cijfers van Windunie Groep B.V. is opgenomen in hoofdstuk 9, Financiën Windunie Groep B.V.