Jaaroverzicht 2017
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk
Hoofdstuk 8

Financiën Coöperatie 2017

Over 2017 behaalde de Coöperatie een positief resultaat. In het financieel verslag hieronder worden de balansposten en de posten in de winst- en verliesrekening 2017 van de jaarrekening toegelicht. Alle bedragen x 1000 €

Balans per 31 december 2017

 

Resultatenrekening 2017

 

 

Balans, solvabiliteit en liquiditeit van de Coöperatie

Balans en financiële ratio's

Het balanstotaal van Coöperatie Windunie nam toe met € 474 van € 1.885 per 31 december 2016 tot € 2.308 eind 2017.

(Im)materiele vaste activa € 145 (31-12-2016: €3)

Begin 2017 heeft de Coöperatie 25% van de aandelen van Windunie Groep B.V. verworven: waarmee het belang is uitgebreid naar 75%. Het verschil tussen de koopprijs en het eigen vermogen van Windunie Groep B.V. is in eerste instantie toegerekend aan de bezittingen op de balans van Coöperatie Windunie. Het niet toerekenbare deel is als Immaterieel vast actief (goodwill) op de balans opgenomen en wordt in 5 jaar afgeschreven.

Financiële vaste activa € 1.663 (31-12-2016: € 983)

De investering in deelnemingen en de vorderingen op deelnemingen die onder deze post zijn opgenomen namen in 2017 toe met € 693 van € 970 tot € 1.663. De toename in 2017 is grotendeels het gevolg van niet uitgekeerde resultaten 2017 van Windunie Groep B.V. De in 2016 onder deze post opgenomen overige vordering van € 12 is eind 2017 gerubriceerd onder de Vlottende activa.

Vorderingen € 214 (31-12-2016: € 101)

De vorderingen zijn toegenomen omdat per eind 2017 de lidmaatschap bijdrage die over december 2017 nog in rekening moet worden gebracht aan de leden van Coöperatie Windunie hoger is dan het bedrag dat eind 2016 open stond. De lidmaatschap bijdrage is afhankelijk van de stroom productie. Die was over december 2017 aanmerkelijk hoger dan in december 2016.

Liquide middelen € 286 (31-12-2016: € 799)

Door de acquisitie van 25% van de aandelen in Windunie Groep B.V. zijn de liquide middelen afgenomen. Hiertegenover staat een van Windunie Groep B.V. ontvangen dividend.

Eigen Vermogen € 2.178 (31-12-2016: € 1.694)

Het in het eigen vermogen opgenomen entreegeld daalde met ca. € 94 door opzegging van leden. Het entreegeld dat door die leden bij aanvang van het lidmaatschap is betaald aan de Coöperatie, is aan hen is terugbetaald. Door het toevoegen van het netto resultaat over 2017 is het eigen vermogen per saldo toegenomen met € 484 tot € 2.178 per 31 december 2017.

Verplichtingen die niet uit de balans blijken

Tijdens de jaarvergadering van 15 juni 2016 is besloten in 2016 de helft (ca. € 400) van het entreegeld (ook genoemd garantiekapitaal) terug te betalen aan de leden en de terugbetaling van de tweede helft afhankelijk te laten zijn van de beschikbare liquide middelen. In het najaar 2016 deed zich echter de mogelijkheid voor om het belang in Windunie Groep BV uit te breiden van 50% naar 75%. In de najaarsvergadering van 14 december 2016 is daarom aan de leden gevraagd om de terugbetaling van het entreegeld uit te stellen en de liquide middelen van Windunie te gebruiken om deze acquisitie te financieren. De ledenvergadering heeft hiervoor toestemming verleend. Hiermee is de intentie om het entreegeld terug te betalen niet vervallen.

Rente op entreegeld

Op de jaarvergadering werd tevens besloten dat leden recht hebben op een vergoeding van 3% per jaar over het entreegeld vanaf het moment van inleg tot het moment dat het entreegeld (geheel) is terugbetaald, én als er voldoende liquide middelen zijn om zo een vergoeding te kunnen uitkeren. Het recht op deze vergoeding geldt voor alle leden die op 15 juni 2016 lid waren. Tussen 15 juni 2016 en 31 december 2016 zijn 16 leden uitgetreden en deze hebben een voorwaardelijke recht op rente van € 38. De leden van de Coöperatie hebben ultimo 2017 een voorwaardelijk recht op rente van € 268.

Toelichting resultatenrekening

Coöperatie Windunie behaalde in 2017 een positief resultaat na belastingen van € 577 (2016: € 122). Van dit totaal is € 528 het aandeel van de Coöperatie in de winst van Windunie Groep en deelnemingen. Het eigen operationele resultaat na belastingen van de Coöperatie is een winst van € 49. Het resultaat is toegevoegd aan de reserves.

Netto omzet € 624 (2016: € 435)

De netto omzet van de Coöperatie bestaat uit van leden ontvangen lidmaatschapsbijdragen. In 2017 en 2016 zijn extra ontvangsten respectievelijk terugbetalingen over voorgaande jaren begrepen van respectievelijk € 13 en -€ 3.

De ten opzichte van 2016 hogere bijdrage over 2017 is EUR 189 en is het gevolg van:

Van de leden van de Coöperatie die stroom leveren aan Windunie Pool is de lidmaatschapsbijdrage in 2017 77 ct (2016: 77 ct) per geproduceerde MWh. De bijdrage van de overige leden is 87 ct en daarmee eveneens gelijk aan de bijdrage van 2016. Voor een lid met een jaarlijkse productie van meer dan 25 GWh is de bijdrage gestaffeld lager: voor de productie tussen 25 GWh en 50 GWh is de bijdrage 25 ct per MWh lager en voor de productie boven 50 GWh nog eens 50 ct lager.

Doorbelasting dienstverlening Windunie Groep € 458 (2016: € 428)

Medewerkers van Windunie Groep B.V. en haar deelnemingen ondersteunen de Coöperatie en haar leden. Die dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Voor de leden, enkele uren advisering per jaar door een van de Windunie medewerkers: de eerste en tweede lijn ondersteuning
  • Lobby, communicatie, en representatie
  • Secretariaat, administratie en bestuur ondersteuning

In 2017 en 2016 betaalt de Coöperatie daarnaast nog een vergoeding aan The Green Utility Company voor onderzoek naar nieuwe energiesystemen.

Overige kosten € 114 (31-12-2016: € 97)

 

 

 

De hogere afschrijvingskosten betreffen de afschrijving op de goodwill; voor een nadere toelichting op de post goodwill wordt verwezen naar de toelichting bij de post (Im)materiële vaste activa bovenaan deze pagina.

Resultaat deelnemingen € 528 (31-12-2016: € 206)

Dit betreft het aandeel van de coöperatie in het resultaat van Windunie Groep B.V. De toelichting op de cijfers van Windunie Groep B.V. is opgenomen in hoofdstuk 9, Financiën Windunie Groep B.V.