Jaaroverzicht 2017
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk
Hoofdstuk 4

Windunie Development

2017 is een bewogen jaar gebleken voor het team van Windunie Development. Opnieuw is de formatie gegroeid met Else Noë, Sophie Boland, Vera Wind, Kim van den Broek en Steef van Baalen. Met deze nieuwe medewerkers hebben we de reeds ingeslagen weg naar de professionalisering van onze projectmanagementvaardigheden verder inkleuring gegeven.  

Projectenportfolio

De projectenportfolio van Windunie Development heeft in 2017 ook enkele significante wijzigingen ondergaan. De samenwerking met Windcollectief Wieringermeer is met de overname van dit park door Nuon beëindigd, maar daarvoor in de plaats is een intensieve betrokkenheid bij Windplan Blauw gekomen. Onze betrokkenheid bij Windpark Zeewolde, Windpark Oostermoer, Windpark Coevorden en Windpark Zaltbommel is gecontinueerd, terwijl we met enkele nieuwe initiatieven verkennende gesprekken voeren.
Tot slot is het vermeldenswaard dat onze zonprojecten weliswaar nog relatief klein zijn, maar dat er ontzettend veel beweging in deze markt zit. We hebben daar, samen met de collega’s van Windunie Exploitatie, een prima propositie voor die naar verwachting ook in 2018 weer veel mogelijkheden biedt.

Windpark Zeewolde

Met de publicatie van het vastgestelde inpassingsplan en vergunningen in september 2017 is het gelukt om de SDE voor de najaarsronde 2017 aan te vragen. Inmiddels is 1,5 jaar na aanvraag ook zicht op publicatie van de besluittekst voor de ontheffing vanuit de wet natuurbescherming: een mijlpaal.

Van de 91 turbines is de subsidie beschikt voor 87 posities: de aanvraag voor 4 posities waar nog een gedoogplichtaanvraag voor loopt zijn afgewezen. Met een zitting eind mei is er zicht een beschikking van de gedoogplicht na de zomer. Rond die tijd verwachten we ook de uitspraak van de Raad van State over de beroepsprocedure.

Met de SDE-beschikkingen is het startsein gegeven voor de start van de aanbestedingen voor de civiele werken, het onderstation en de turbines. De projectorganisatie is volop aan de bak om te zorgen dat er eind 2018 gegund kan worden, onder voorbehoud van financial close eind 2019. De bouw start in 2020, met een volledig draaiend windpark eind 2021.

Windpark Oostermoer

In 2017 stond voor Windpark Oostermoer in het teken van de voorbereidingen voor de zitting van de Raad van State. Deze zitting in september bij de Raad van State duurde twee dagen, waarin de overheid, de initiatiefnemers en degene die beroep hadden ingesteld tegen de plannen aan de tand werden gevoeld. Alvast een tipje van de sluier voor het jaarverslag 2018: De uitspraak op 22 februari 2018 was positief in die zin dat alle bezwaren van tafel zijn geveegd en alle besluiten en vergunningen onherroepelijk zijn geworden.

Daarnaast is gewerkt aan de invulling van de afspraken gemaakt in het convenant met Astron, de uitbater van de radiotelescoop. In het convenant zijn bepalingen opgenomen die ervoor dienen te zorgen dat de turbines en de radiotelescoop naast elkaar kunnen bestaan.

Er zijn voorbereidingen getroffen voor het aanbesteden van de turbines is het schetsontwerp van het windpark uitgewerkt en zijn voorbereidingen voor het aanvragen van de zogenaamde uitvoeringsvergunningen getroffen, dit zijn de vergunningen voor de wegen, kraanopstelplaatsen en kabels.

Den Tol

Windpark Den Tol is een initiatief van een groep lokale agrariërs en Windunie Development. Samen zijn ze al jaren bezig met de ontwikkeling van het windpark, maar dat ging niet zonder slag of stoot. In 2013 waren de initiatiefnemers al in het bezit van een omgevingsvergunning, maar de Raad van Staten oordeelde dat de gevolgen voor het Duitse Natura 2000-gebied Unterer Niederrhein niet goed beoordeeld waren. Dat leidde in 2016 tot vernietiging van de vergunning. Een jaar eerder werd om diezelfde reden ook al het bestemmingsplan vernietigd. Na een wijziging van het aantal turbines van tien naar negen en een uitgebreidere onderbouwing van de beoordeling van de natuureffecten, is er in 2017 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. En nu zijn dan ook de vergunningen verleend en onherroepelijk verklaard. Met de benodigde vergunningen in handen gaan de initiatiefnemers nu volle kracht vooruit met de ontwikkeling van het windpark.

Afronding adviestaak Windunie Windcollectief Wieringermeer

Windunie rondde per 1 oktober 2017 na acht jaar haar adviestaak bij Windpark Wieringermeer af. Aanleiding is overname van de 32 windmolenposities van de leden van Windcollectief Wieringermeer door Vattenfall, het moederbedrijf van energiebedrijf Nuon.

Windunie heeft met haar ruime expertise het Windcollectief de afgelopen jaren over de gehele linie geadviseerd voor het ontwikkelen van hun parkdeel, zoals de aanvragen van vergunningen en het organiseren van informatiebijeenkomsten voor omwonenden. De voorbereidingen voor de bouw, zoals het selecteren van de turbines en stroompartijen en het sluiten van grondcontracten, waren onder begeleiding van Windunie ook in volle gang.

Windunie kijkt terug op een mooi project, waar zij de afgelopen acht jaar als adviseur bij betrokken was. Samen met onze opdrachtgevers blijven wij zoeken naar de beste manier om de lokale betrokkenheid bij de  ontwikkeling van een windpark te vergroten en daarmee de binding van de bewoners met “hun” windpark te vergroten.

Coevorden

Op 11 juli stelde de gemeenteraad van Coevorden unaniem het bestemmingsplan vast dat de bouw van zeven windturbines in twee deelparken mogelijk maakt. Goed nieuws voor Windunie en Windinvest, die (deels) eigenaar zijn van drie van de zeven molens. In het zuiden van Coevorden, aan de Hulteweg langs het Coevorderkanaal, zullen in 2019 drie molens verrijzen: twee molens van ontwikkelaar Kwind en één molen waar Windunie samenwerkt met een lokale agrarisch ondernemer. Ten oosten van Coevorden bij Weijerswold zijn plannen voor vier turbines; twee van Raedthuys Pure Energie en twee van Windunie. In beide projecten is Windinvest betrokken bij de ontwikkeling; Windinvest bestaat uit leden van Windunie die samen investeren in projecten van Windunie Development.

De unanieme besluitvorming is niet het enige bijzondere aan de projecten bij Coevorden; de gemeente heeft in het proces voorafgaand aan het bestemmingsplan veel ruimte gelaten aan omwonenden en initiatiefnemers, om samen tot afspraken over bijvoorbeeld de turbineposities te komen. Dat is gelukt. Daarnaast zijn er met direct betrokkenen afspraken gemaakt over de exploitatiefase.

Er is voor het bestemmingsplan van beide windparken een zogeheten coördinatieprocedure gevolgd. Dat betekent dat het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning tegelijkertijd ter inzage lagen. Vanwege de coördinatieprocedure heeft, nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, het college van Burgemeester & Wethouders de omgevingsvergunning verleend. De vergunning en bestemmingsplan hebben ter inzage gelegen en de ingediende beroepen worden medio 2018 door de Raad van State in behandeling genomen.

In het najaar van 2017 is gewerkt aan de SDE+ aanvraag voor de drie windturbines waar Windunie bij betrokken is. De aanvragen zijn op 3 oktober ingediend en de beschikkingen zijn in december en januari binnengekomen. Met een vergunning en subsidie op zak zijn de voorbereidingen gestart voor de volgende fase: het aankopen van turbines en werken richting financial close.

Windplan Blauw

Niet alleen in Zeewolde ook in het noorden van Oostelijk Flevoland timmert Windunie aan de weg. In 2016 is voor Windplan Blauw de basis gelegd. Het toekomstige windpark heeft zijn naam te danken aan de kleur die het deelgebied kreeg in het Regioplan van Flevoland en bevindt zich ten noorden van de spoorlijn Lelystad-Dronten.

Windunie had een actieve rol als adviseur van één van de drie oorspronkelijke gebiedsverenigingen. Samen met de andere gebiedsverenigingen en Nuon zijn de randvoorwaarden voor een nieuw windpark vastgesteld. Die afspraken hebben geleid tot de oprichting van Vereniging SwifterwinT in juli 2016, een samenwerkingsverband van de drie gebiedsverenigingen. Windunie treedt sindsdien op als adviseur van SwifterwinT en begeleidt het project onder meer met het opzetten van de organisatie, de juridische structuur en het ruimtelijke traject.

De eerste stap hierin is eind 2016 gezamenlijk door SwifterwinT en Nuon gezet met de ter inzage legging van de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor de milieueffectrapportage voor Windpark Windplan Blauw. In 2017 is de betrokkenheid van Windunie Development geïntensiveerd. WD is door WPB geselecteerd als het primaire projectbureau, en is daarmee verantwoordelijk voor alle ondersteuning in de planfase van het project. We doen dit middels een integrale projectorganisatie, waarin medewerkers van Windunie en Nuon gezamenlijk invulling geven aan deze rol. De projectorganisatie is inmiddels ingeregeld, en ene eerste evaluatie eind 2017 was overwegend positief.

De projectorganisatie heeft in 2017, samen met de initiatiefnemers Nuon en SwifterwinT BV, een aantal mijlpalen bereikt. Zo is het Voorkeursalternatief (VKA) in november 2017 bestuurlijk geaccordeerd, zijn de vergunningaanvragen in het kader van de RCR opgesteld en ingediend en is het MER opgesteld. In 2018 wordt nadere uitwerking gegeven van het VKA tot een voorlopig ontwerp.

Net als bij Windpark Zeewolde krijgen alle bewoners van het buitengebied de kans om mee te participeren in het windpark van ruim 200 MW. Zij wekken daarmee vanaf 2020 niet alleen hun eigen duurzame elektriciteit op, maar vergroenen al gauw 200.000 Nederlandse huishoudens.

Doorbraak zonne-energie

Wind en zon gaan hand in hand. Wanneer het niet waait, schijnt de zon en andersom. 2017 Is het jaar waarin de zon definitief doorbreekt bij Windunie. Door middel van ontzorgacties, een samenwerking met Friesland Campina en de ontwikkeling van zonneweides vormt zonne-energie nu een volwaardig onderdeel van het dienstenaanbod.

Ontzorgacties
In het voorjaar van 2017 is de ‘zonPV ontzorgactie’ van Windunie in het leven geroepen. We zagen de mogelijkheid voor onze leden om zonnepanelen aan te sluiten op hun bestaande grootverbruikaansluiting. Gecombineerd met een SDE-bijdrage van de overheid kan dit voor een lucratief project zorgen, was de gedachte.  Alle vijftien subsidies die we aan hebben gevraagd, werden beschikt, nu nog op zoek naar de juiste leverancier.

Een groot deel van het jaar is vervolgens besteed om een Programma van Eisen op te stellen, waar onze voorkeursleveranciers aan moesten voldoen. Hierbij bijgestaan door een ledencommissie, met daarin vijf Windunieleden, waar we erg veel steun aan hebben gehad!

Uiteindelijk voldeden er drie partijen aan onze eisen. Eisen zijn onder andere gericht op kwaliteit, garantie, productiegarantie, veiligheid en financiële stabiliteit van de leverancier. Twee van deze partijen hebben offertes uitgebracht, uiteindelijk heeft Zonnegilde de opdracht gekregen. De zonnepanelen met een totaal opgesteld vermogen van 4,2 MW worden in de tweede helft van 2018 geïnstalleerd.

In de tussentijd is dezelfde cyclus opnieuw begonnen met 29 deelnemers in de najaarsronde van de SDE+. We zien er naar uit om ook voor deze deelnemers mooie projecten te realiseren!

Zonnepanelen voor Friesland Campina
Parallel is Windunie een samenwerking aangegaan met Friesland Campina. Friesland Campina-leden die zelf willen investeren (i.p.v. de dakhuurpropositie via Groenleven)  worden nu automatisch doorverwezen naar Windunie. Deze leden stromen in dezelfde ontzorgactie als de Windunieleden. Dit heeft voor Windunieleden als voordeel dat het inkoopvolume van zonnepanelen stijgt, waardoor we een gunstigere prijs kunnen bedingen bij de leverancier.

Zon op land
Windunie is voorstander van de ontwikkeling van grondgebonden zonne-energie op agrarische grond en helpt haar leden hierbij graag. Wat betreft de ontwikkeling van grondgebonden zonne-energie was 2017 een bewogen jaar. Waar het in het begin van 2017 nog moeilijk was een provincie of gemeente te betrappen op beleid op dit gebied en ze niet wisten wat ze met vergunningaanvragen aan moesten, zagen we aan het eind van het jaar steeds meer provincies en gemeenten met beleidskaders komen.

Een voorbeeld hiervan is de provincie Flevoland die nu een structuurvisie uitbrengt waarin ze 1000 ha. aan zonneweides op agrarische gronden toestaat. Een ander voorbeeld is de provincie Noord-Holland, die haar beleid veel te restrictief had ingestoken, maar dit nu gaat evalueren en naar verwachting versoepelen.

In veel beleidsstukken hierover lezen we dat het bevoegd gezag houdt van combinaties. De combinatie van functies (dus bijv. dat er kippen of schapen tussen scharrelen en grazen), maar ook combinatie van infrastructuur, dat wil zeggen het gebruik maken van bestaande kabels en netaansluitingen. Dit biedt natuurlijk volop kansen voor onze leden in 2018!

Participatie en omgevingsmanagement

Windunie Development ontwikkelt zich ook steeds verder op het gebied van participatie en omgevingsmanagement. Wij geloven dat dit kernbegrippen zijn in het succesvol ontwikkelen van nieuwe wind- en zonneparken. Een uitstekend voorbeeld hiervan is de oprichting en ondersteuning van De Nieuwe Molenaars in Zeewolde, een burgercoöperatie die een directe betrokkenheid van dorpsbewoners bij de ontwikkeling van het grootste windpark van Nederland faciliteert. Daarnaast zijn wij actief in het Lerend platform Energie & Omgeving (LEO), waarover meer in hoofdstuk 7. In 2018 zullen wij de ontwikkeling van onze kennis en diensten op dit vlak verder doorzetten.