Jaaroverzicht 2017
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 9

Financiën Windunie Groep B.V.

Windunie Groep B.V. heeft in 2017 een mooi resultaat behaald. Alle onderdelen presteerden naar behoren. Overigens zijn de geconsolideerde cijfers van Windunie Groep B.V. en haar dochterondernemingen niet gecontroleerd door de externe accountant. Alle bedragen x 1000 €

In de geconsolideerde cijfers van Windunie Groep B.V. zijn de bedrijven in onderstaande tabel opgenomen, waarbij is aangegeven welk belang Windunie Groep B.V. direct of indirect heeft in deze ondernemingen. Zonunie Pool B.V. is in 2017 opgericht en heeft een eerste verlengd boekjaar dat eindigt op 31 december 2018; van deze vennootschap zijn nog geen gegevens opgenomen in de geconsolideerde cijfers. Het resultaat van de Windunie Pool B.V. komt volledig ten goede aan de leden van Coöperatie Windunie die hun stroom leveren aan Windunie Pool B.V.

 

 

Geconsolideerde balans per 31 december 2017

 

Geconsolideerde resultatenrekening 2017

Bruto marge hoger door meer dienstverlening en eenmalige baten

Toelichting balans

Materiële vaste activa € 140 (31-12-2016: € 138)

In de materiële vaste activa zijn investeringen opgenomen in automatiseringssystemen en inventaris. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs verminderd met afschrijvingen over een periode van vijf jaar. De kosten van ontwikkeling zijn geactiveerd op basis van het aantal bestede uren en het uurtarief.

Financiële vaste activa € 620 (31-12-2016: € 494)

Deze post betreft voornamelijk leningen die zijn verstrekt aan parken in ontwikkeling waar Windunie Groep B.V. een indirect belang in heeft genomen. Ze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zolang het waarschijnlijk is dat de leningen worden afgelost. Zodra er twijfel bestaat over de mogelijkheid de vordering te kunnen incasseren, wordt een voorziening getroffen voor oninbaarheid.

Naast het verstrekken van leningen is in 2017 in twee parken in ontwikkeling geïnvesteerd in het eigen vermogen van die parken.

Detaillering van deze post:

De rente op de leningen varieert tussen 10 en 15% per jaar. Tot het moment waarop de parken gaan produceren, wordt de rente bijgeschreven op het bedrag van de uitstaande lening; daarna worden hoofdsom en rente afgelost. Voor de leningen verstrekt aan Windpark Oostermoer B.V. is de aflossingsperiode vijftien jaar en voor de lening verstrekt aan Windpark den Tol B.V. vijf jaar. Windunie Groep B.V. heeft ook een indirect belang van 10% in de vennootschappen Windpark Oostermoer B.V. en Windpark den Tol B.V. die de respectievelijke windparken ontwikkelen.

Voorraden € 358 (31-12-2016: € 374)

Deze post betreft onder meer werkzaamheden die verricht zijn voor projecten waarvoor Windunie Development B.V. als projectontwikkelaar of adviseur optreedt. Dit onderhanden werk wordt gewaardeerd tegen het bedrag dat naar verwachting in rekening gebracht kan worden bij de opdrachtgever. Ook de voorraad Garanties van Oorsprong en CO2-credits, in bezit van Windunie Trading B.V. en Groenbalans B.V., worden onder deze post opgenomen. Deze voorraden worden gewaardeerd tegen de inkoopwaarde eventueel verminderd met een voorziening voor lagere marktwaarde.

Handelsdebiteuren € 1.383 (31-12-2016: 1.374)

Hieronder worden de aan klanten gefactureerde bedragen verwerkt. De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Als er twijfel bestaat of een vordering kan worden geïnd, wordt er een voorziening getroffen.

Overige vorderingen en overlopende activa € 2.360 (31-12-2016: € 827)

Deze balanspost bestaat voor het belangrijkste deel (€ 1.946; 31-12-2016 € 696) uit vorderingen die Windunie Trading B.V. en Windunie Pool B.V. hebben op de afnemers van de stroom die door deze twee vennootschappen is geleverd. De op balansdatum van deze afnemers ontvangen voorschotten zijn in mindering gebracht op de vordering. Ultimo 2017 is de vordering relatief hoog als gevolg van veel wind en dus hoge stroomproducties in december 2017, die in 2018 zijn gefactureerd. De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Een voorziening voor oninbaarheid is niet noodzakelijk.

Liquide middelen € 1.749 (31-12-2016: € 1.757)

Het in de liquide middelen begrepen saldo op de bankrekeningen van de Windunie Pool B.V. is niet vrij beschikbaar omdat het toekomt aan de leden van de Coöperatie Windunie die hun stroom verkopen via Windunie Pool B.V. (€ 4; per 31-12-2016: € 116).

Eigen vermogen voor aandeelhouders Windunie Groep € 2.217 (31-12-2016: € 1.401)

De agioreserve is ontstaan bij de herstructurering in 2014 en betreft het bedrag dat boven de nominale waarde van de aandelen is ingebracht als vermogen van de vennootschap. De overige reserves bestaan uit ingehouden winsten bij Windunie Groep.

Belang van derden € 125 (31-12-2016: € 57)

Hier wordt duidelijk welk deel van het saldo van de bezittingen en schulden uit de geconsolideerde balans toekomt aan de aandeelhouders met een minderheidsbelang, te weten de aandeelhouder die in Groenbalans B.V. een belang heeft van 40% en de aandeelhouder die in Windunie Development B.V. een belang van 10% houdt.

Langlopende leningen € 263 (31-12-2016: € 329)

De obligaties zijn uitgegeven aan leden van Coöperatie Windunie. De Obligaties Windpark den Tol zijn uitgegeven in 2015. De jaarlijkse rente op deze obligatie is 10%.De obligaties Windpark Oostermoer zijn uitgegeven in 2015 en 2016. De rente bedraagt respectievelijk 11% en 9%. De opbrengst van de uitgiften is gebruikt om een lening te verstrekken aan twee windparken in ontwikkeling, waarin Windunie Groep een indirect belang heeft van 10%: den Tol en Oostermoer.
De rente wordt niet uitbetaald, maar blijft verschuldigd tot aan financial close van de parken. Op dat moment wordt ook de hoofdsom afgelost.

Belastingen en sociale lasten € 559 (31-12-2016: € 421)

De toename ten opzichte van 31-12-2016 van nog af te dragen belastingen en sociale lasten, betreft nog af te dragen vennootschapsbelasting.

Overige schulden en overlopende passiva € 3.067 (31-12-2016: € 2.611)

Deze balanspost bestaat voor het grootste deel uit nog uit te betalen bedragen aan leden van Coöperatie Windunie voor stroom die zij hebben geleverd aan Windunie Trading en Windunie-Pool; deze verplichting bedraagt € 2.008 (31-12-2016: € 1.793). Ook is ultimo 2016 hieronder een dividend uitkering aan aandeelhouders van Windunie Groep B.V. van € 360 opgenomen.

Toelichting resultatenrekening

Bruto marge € 4.377 (2016: 2.922)

De bruto marge bestaat uit de gerealiseerde omzet, verminderd met de direct daar aan toe te rekenen (inkoop) kosten. Detaillering is af te lezen in de tabel.

De bruto marge is in vergelijking met 2016 toegenomen met € 1.455 (+49.8%). De opbrengst uit Projectontwikkeling vanuit Windunie Development is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016. De toename is voor een belangrijk deel het gevolg van de toename van de dienstverlening aan Windcollectief Wieringermeer en Windpark Zeewolde.

Aan windparken in ontwikkeling worden naast projectmanagement ook adviezen gegeven voor het afsluiten van stroomcontracten en de aankoop van de turbines. Door de voortgang in de ontwikkeling bij windparken, zoals Windpark Wieringermeer en Windpark Zeewolde, is ook deze activiteit sterk toegenomen in 2017. Daardoor nam de bruto marge toe met € 385 tot € 642 in 2017.

In 2017 hebben de aandeelhouders van Windcollectief Wieringermeer BV. besloten hun aandelen te verkopen. Daarmee is ook een einde gekomen aan de werkzaamheden van Windunie Groep B.V. en haar dochters voor dit windpark en is de dienstverleningsovereenkomst tussen Windunie Groep B.V. en Windcollectief Wieringermeer afgewikkeld. Dit heeft geleid tot (eenmalige) baten voor Windunie Groep, die ten dele betrekking hebben op voorgaande jaren; deze baten zijn verwerkt onder de bruto marge componenten “Projectontwikkeling” en “Advies stroomcontract, turbine aankoop, SDE aanvragen”.

Personele kosten € 2.735 (2016: € 1.845)

Door de toename van activiteiten bij alle bedrijven zijn de personeelskosten fors hoger dan in 2016. De stijging met € 890 (+48% in vergelijking met 2016) is het gevolg van uitbreiding van het aantal FTE’s (+26%) tot 32.8 en een stijging van de gemiddelde loonkosten per FTE met ruim 17%.

Overige kosten € 529 (2016: € 552)

Hieronder zijn alle niet personele kosten opgenomen: Afschrijvingen, Verkoopkosten, waaronder lobby en communicatiekosten zijn verwerkt, Huisvestingskosten en Overige bedrijfskosten. Ondanks de toename van het aantal medewerkers zijn deze kosten gedaald ten opzichte van 2016.  Dit kwam onder meer door lagere kosten in 2017 voor ontwikkeling en onderhoud van de website, die in 2016 nieuw ontwikkeld is.