Jaaroverzicht 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk

Voorwoord 2020

Windunie is gespecialiseerd in het ondersteunen, ontwikkelen en exploiteren van zonne- en windenergieprojecten en energieopslag in lokaal eigendom met profijt voor de directe omgeving. Windunie kijkt daarnaast steeds meer naar mogelijkheden voor nieuwe, slimme energiesystemen in de RES-regio’s. We kijken steeds naar de toekomst, zodat we op tijd kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden en het beter bedienen van onze leden en opdrachtgevers.

U leest in dit jaaroverzicht over 2020 hoe onze organisatie zich ontwikkelt en duurzame energieprojecten in lokaal eigendom realiseert. De snelle ontwikkeling en groei van Windunie en de dynamische ontwikkelingen in de markt maken dat we steeds alert moeten zijn op het goed functioneren en inrichten van de organisatie. In 2019 heeft Windunie een herstructureringstraject doorlopen, waardoor de organisatie in 2020 nog efficiënter is georganiseerd.

Windunie leden worden actief betrokken bij de coöperatiestrategie

Het is van belang dat Windunie voor haar leden interessant blijft. Dat geldt zowel voor leden die al jarenlang aangesloten zijn, alsook voor de nieuwe leden. Als bestuur en organisatie onderhouden we zoveel mogelijk contact met de leden om te kijken welke wensen en behoeften zij hebben en hoe wij daarop in kunnen spelen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over de coöperatiestrategie. We zoeken onze leden hierover op en betrekken ze actief bij de discussie. Op die manier houden we het vertrouwen en benutten we alle kansen om samen te investeren in de toekomst.

In juli stuurde Windunie een klanttevredenheidsonderzoek uit via de “Business Monitor”. Op deze manier wilden we bij leden en klanten achterhalen hoe we ons werk nu doen en hoe we dat nog beter kunnen doen komende jaren. Met de resultaten gaan we aan het werk om onze dienstverlening te verbeteren.

Feedback uit de businessmonitor: 'Gewoon doorgaan met de goede dingen. Dicht op de leden zitten voor verbondenheid met de leiding.'

Regiobijeenkomsten: leden praten mee over coöperatiestrategie

Het persoonlijke contact met onze leden vinden we essentieel. Dat hebben we vanaf maart 2020 door de coronamaatregelen moeten missen. De regiobijeenkomsten in Den Andel, Bolsward, Wieringerwerf, Espel en Zeewolde hebben we nog net voor de lockdown kunnen organiseren.

De regiobijeenkomsten draaiden om de vraag wat voor type coöperatie we willen en kunnen zijn: Er worden meer grotere windparken lid van Windunie. Dat is goed voor de leden én voor Windunie. Tegelijkertijd komen er ook leden bij die een heel beperkte (zon)productie hebben. Fijn dat ze hun steentje bijdragen aan de verduurzaming van de stroom, nog fijner dat ze lid willen worden, maar kan Windunie hen ook een goed aanbod doen? Hoe groot is de ‘spankracht’ van onze organisatie? Past het huidige winstrechtenmodel nog bij deze ontwikkelingen? Immers veel leden zijn (nood)gedwongen hun lidmaatschap te beëindigen vanwege opschaling en concentratie.

Alle meningen, suggesties en adviezen uit de regiobijeenkomsten vormen de basis van de voorstellen die het Coöperatiebestuur aan de leden voorlegde tijdens de voor- en najaarsvergaderingen.

Windunie bestuur en leden delen online kennis tijdens de voor- en najaarsvergaderingen

Een goed contact tussen het bestuur en de leden is cruciaal. Het is van belang om gevoel te houden met wat er speelt bij de leden. Het is goed om de band te versterken, tijdig signalen op te pakken wat betreft de bedrijvigheid én kennis te delen met elkaar. Door de coronamaatregelen was het gedurende het jaar 2020 niet mogelijk om ‘live’ bij elkaar te zijn bij de voor- en najaarsvergaderingen.

Voorjaarsvergadering

Na een versnelde wetgevingsprocedure trad in april 2020 de tijdelijke noodwet Digitaal Vergaderen in werking. De noodwet voorzag in de mogelijk om de voorjaarsvergadering volledig virtueel te kunnen houden op 6 mei. 52 leden volgende de online vergadering en ondanks de nieuwigheid verliep alles goed.

Najaarsvergadering

Op 25 november volgden 70 leden de online najaarsvergadering. In de voorjaarsvergadering waren enkele agendapunten doorgeschoven. Dit in de hoop dat de coronamaatregelen versoepeld zouden zijn. Helaas was dat niet het geval. De aanbesteding van de meetdiensten en de ondergrens voor contributie werden besproken. Het agendapunt winstrechtenmodel is in voorgestelde vorm aangenomen omdat hetgeen verslechtering betekende voor uittredende leden, maar verschijnt nogmaals op de bestuurstafel omdat het bestuur graag besluiten met een breed gevoelde meerderheid aanneemt.

De vergadering stemde in met de voordracht van twee nieuwe bestuursleden: Jan Ubbo Berghuis (links) en Douwe de Jong (rechts).

Poolledenvergaderingen

In 2020 organiseerden we 2 Poolledenvergaderingen online. De (belangrijkste) agendapunten was de impact van de Corona pandemie op de energiemarkten: de Energieprijs dook in elkaar, en de profiel en onbalanskosten steven navenant. De uitbetalingsprijs van de Windunie Pool wordt op de poolledenvergadering van 11 mei bekend gemaakt.

Windunie-Pool

Bijna 95% van de Windunie leden verkoopt haar stroom via de Windunie-Pool. Gedurende 2020 traden 20 leden met een productie van bijna 40 GWh toe tot de Windunie-Pool; waarmee het totale volume op ruim 830 GWh is uitgekomen.

Zonunie-Pool

Windunie leden kunnen zonnestroom verkopen via de Zonunie-Pool. In 2020 namen 15 leden hun nieuwe zonnepark in gebruik, samen goed voor een productie van 15 GWh.

Windunie leden

In 2020 kreeg Windunie er 32 leden bij. In totaal heeft de coöperatie nu 294 leden (unieke lidnummers) die samen 1.068 GWh produceerden. Daarvan is 38 GWh zon, waaronder zon op dezelfde aansluiting als wind. Het totaal opgesteld vermogen van windturbines kwam in 2020 neer op 548 MW en het vermogen zon van 40 MWp.

De Windex 2020: hoe was de windproductie?

De Windex staat in de maandelijkse nieuwsbrief ‘De Windmaand’ en is ontwikkeld door Windunie. De ‘Windex’ is de wind-index, die het maandelijkse windaanbod ten opzichte van de referentieperiode 1996 – 2015 laat zien. Het windaanbod in deze referentieperiode is gelijkgesteld aan 100 Windex-punten. Dit is een langjarig gemiddelde. De verwachting is dat we dit aanbod ook in de toekomst krijgen.

In de ‘Windex’ is het te verwachten windaanbod en het werkelijke windaanbod weergegeven. Door het maandelijkse windaanbod met het windaanbod uit de referentieperiode te vergelijken, zien we hoe hard het heeft gewaaid en of dat gemiddeld, meer of minder was dan de verwachting voor die maand.

 

Elk jaar kijken we naar het totale windjaar in vergelijk met de jaren daarvoor. Uit de cijfers blijkt dat het jaar 2020 de boeken ingaat als een redelijk goed windjaar. De Windex van 2020 is met 102 hoger geëindigd dan die van de afgelopen 4 jaar. Van 2016 tot 2019 had de Windex een gemiddelde van 86. Het jaar 2020 is met een Windex van 102 daarom ‘redelijk goed’ te noemen. Sinds 2009 was de Windex slechts 1 keer hoger dan 102 en dat was in het jaar 2015. Toen kwam de Windex uit op 104.

Ook op het gebied van de APX is 2020 een historisch jaar. In 2020 zijn er 22 dagen geweest met negatieve uurprijzen. Dit zijn in totaal 97 uren. Er zijn zelfs zes dagen geweest waarop de prijzen 6 uur of langer aaneengesloten negatief waren, in totaal 36 uur. In deze uren worden in SDE-beschikkingen van na 2015 geen subsidie meer verstrekt.

Ten opzichte van reguliere variatie in de Windex was de productie in het eerste kwartaal heel goed, met een historisch hoge Windex in februari van 223! Het tweede en derde kwartaal lagen iets onder het langjarige gemiddelde, het vierde kwartaal liep zelfs ruim 16% achter op het langjarige gemiddelde. Waarbij vooral de maand december een slechte windmaand was. Al met al zorgde het eerste kwartaal van 2020 voor een Windex boven de 100 over het gehele jaar.

SDE++ subsidie aanvragen

Leden en/of opdrachtgevers hebben in 2020 aanvragen gedaan voor advies over de subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en instellingen in sectoren zoals de industrie, mobiliteit, elektriciteit en landbouw. Collin Verhagen coördineerde de aanvragen: van een energieopbrengstverwachting voor een Wind-aanvraag tot het begeleiden en/of uitvoeren van uw gehele SDE++ aanvraag in de zon-op-veld of windcategorieën. In totaal zijn er elf aanvragen geweest. Zesmaal voor zon-op-dak, tweemaal voor zon-op-veld en driemaal voor windprojecten.

Windunie medewerkers

Windunie werkt aan windparken, zonneparken en opslag in lokaal eigendom. De medewerkers zijn voor de leden en opdrachtgevers aan het werk vanaf het nieuwe kantoor in Utrecht, waar we vanaf oktober 2020 zitten, al werkten we veelal online door de coronamaatregelen. Hoe dan ook anticiperen zij doorlopend op de steeds veranderende omgeving, benutten kansen in de markt en lobbyen actief. Dit geeft vertrouwen aan de leden en aan samenwerkingspartners.

Ondernemingsraad

Het bereiken van de grens van 50 medewerkers heeft ertoe geleid dat de Windunie Groep sinds 1 oktober 2019 een ondernemingsraad heeft. Hierin hebben Jochem van Egmond, Giel van Houtum en Collin Verhagen zitting. Zij hebben de ondernemingsraad in 2020 goed op de rails gezet. De vertegenwoordigings-molen draait, de werkwijzen en de vergadercycli zijn vastgelegd en bekend en de positie van de ondernemingsraad binnen Windunie is definitief verworven.

HSE gedragsregels

Onder leiding van Menno Boekestijn hebben Tim Besseling, Hans Oorthuijs en Matthias Wieseler samen met een interne klankbordgroep een aantal Windunie gedragsregels op het gebied van ‘Health Safety and Environment’ gedefinieerd. Daarnaast hebben zij een jaarplan voor 2021 gemaakt, om HSE in dat jaar bij de Windunie medewerkers en externe stakeholders onder de aandacht te houden.

Windunie HSE

Groenbalans: CO2-neutraal ondernemen

Groenbalans heeft in 2020 CO2-footprints opgesteld op het gebied van mobiliteit, zakelijk vliegverkeer, water en afval, energiescans uitgevoerd, bedrijven hulp geboden bij de overstap op groene stroom door middel van Garanties van Oorsprong (GvO’s) uit wind, zon of biomassa. En daarnaast CO2 compensatie gerealiseerd door investeringen in bosbehoud, biodiversiteit of energie efficiënte projecten in ontwikkelingslanden. Meer over Groenbalans vindt u hier >>

Windunie directie

Het directieteam werd naast algemeen directeur Axel Posthumus gevormd door Eelco Bots (directeur commercieel directeur), Menno Boekestijn (financieel directeur).

Raad van Advies

De Raad van Advies bestond zes jaar in 2020. De Raad is onafhankelijk en voorziet de directie van de Windunie Groep en coöperatiebestuur van advies. In 2020 is de Raad van Advies 1 keer bij elkaar gekomen.

Windunie in de toekomst

Er kwamen in 2020 een aantal belangrijke zaken aan de orde, zoals de dalende energieprijzen en de betekenis en gevolgen voor de coöperatie die daaruit voortkomen.

Intern spelen er in 2020 belangrijke vraagstukken waar we onze leden bij betrokken. Hier zijn we reeds mee gestart tijdens de regiobijeenkomsten in januari en februari 2020. Het gaat dan om vragen als: welk type lid past bij (de ontwikkeling van) onze coöperatie? Hoe gaan we om met het garantiekapitaal en het winstrechtenmodel? Hoe gaan we om met oude, huidige en toekomstige leden? En welk besturingsmodel past daarbij? Bestaat het juiste beeld rond onze diensten en organisatie in de markt?

De toekomst ligt bij het organiseren van slimme energiesystemen in de RES’en

We zien de kansen in de RES’en, waarbij met Energie Samen zorgen voor lokale vertegenwoordiging en het realiseren van lokale energieprojecten (zon, wind en opslag) in lokaal eigendom. De toekomst ligt bij het organiseren van slimme energiesystemen in de RES’en. Hierbij kijken we samen met initiatiefnemers van duurzame energieprojecten naar de mogelijkheden die er zijn om als initiatiefnemer projecten slim te ontwikkelen in samenhang met het (lokale) energiesysteem. Op die manier zorgen we dat bijvoorbeeld ruimtelijke inpassing, lokaal eigendom en netcapaciteit zo goed mogelijk op elkaar is afgestemd.

Kortom: 2021 wordt een richtinggevend jaar, waarbij we de belangen van de leden blijven behartigen!

We gaan graag met u in gesprek

We nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan over dit jaaroverzicht én de toekomst. Ik wens u veel leesplezier.

Cor de Graaf
Voorzitter Coöperatie Windunie

Bestuur@windunie.nl
030 753 3100