Jaaroverzicht 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk

Windunie mijlpalen energieopslag en energiesystemen 2020

De behoefte aan duurzaam opgewekte elektriciteit groeit. Dit heeft als gevolg dat het elektriciteitsnetwerk tegen haar grenzen aanloopt. Er komen grotere pieken en dalen in de elektriciteitsopwekking, die steeds minder goed controleerbaar zijn. Dit zorgt voor groeiende urgentie om actief in te spelen op de rol van opslag om op die manier vraag en aanbod in balans te houden. Opslag van elektriciteit op momenten van overschot voorkomt niet alleen overbelasting van het elektriciteitsnet of afregelen van zon en wind, maar biedt ook een mogelijk verdienmodel. Windunie onderzoekt de mogelijkheden van energieopslag in de vorm van accu’s, maar ook via de conversie naar waterstof. 

Windunie werkt aan zonneparken, windparken en energie-opslag

 

Net als bij de ontwikkeling van een windpark of zonneweide komt er veel kijken bij het realiseren van een opslagsysteem, zoals: financiering, subsidieregelingen, wet- en regelgeving, vergunningen en stroomcontracten. Energieopslag in combinatie met een windpark en/of zonnepark is relatief nieuw in Nederland. Het is dan ook van belang om de risico’s te minimaliseren door samen te werken met partners en overheden erbij te betrekken.

Agrarische sector onmisbaar bij verduurzaming door waterstof

Windunie was aanwezig bij de Nationale Waterstofdag in Lelystad op 6 februari 2020, mede georganiseerd door oud-bestuurslid Ton van Scheppingen, om de ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden van waterstof in de agrarische sector te volgen en te kunnen toepassen voor haar leden. De agrarische sector kan een pioniersrol spelen via verduurzaming van de warmtevoorziening en mobiliteit door middel van waterstof. Samenwerken was de boodschap van deze dag, waarin de agrarische sector onmisbaar wordt geacht.

Publicatie resultaten van de PPS Energie en Landbouw

Wat is de rol van de landbouw in de energietransitie? Aan die vraag wordt gewerkt vanuit de Publiek-Private Samenwerking (PPS) Energie en Landbouw. Windunie is partner van dit project, samen met WUR, LTO Noord, Alliander, Stedin, ECN/TNO en Jules Energy.

Innovatienetwerk BoerEnEnergie geeft richting aan factsheets

Een aantal leden van Windunie levert een belangrijke bijdrage aan deze publiek-private samenwerking door deel te nemen aan het Innovatienetwerk BoerEnEnergie. Deze groep van voorloperbedrijven werkt samen met de projectpartners aan een agenda voor innovatie, beleid en uitvoering. Door de leden van het Innovatienetwerk zijn een aantal vragen benoemd die zij graag door de projectpartners beantwoord zouden zien. Dit heeft geresulteerd in negen factsheets. Windunie schreef als projectpartner van de PPS Energie en Landbouw de factsheet ‘Waterstof in de agrarische sector’.

Download factsheet

Landbouwbedrijven leveren driedubbele bijdrage aan de energietransitie

In het rapport “Zonder netverzwaring maximaal hernieuwbare energie produceren” wordt uitgelegd hoe de melkveehouderij en akkerbouw meer hernieuwbare energie kunnen produceren door energieproductie op het eigen bedrijf flexibel te benutten. Landbouwbedrijven leveren zo een driedubbele bijdrage aan de energietransitie: meer hernieuwbare energieproductie, een bijdrage aan de netstabiliteit en het reduceren van maatschappelijke kosten.

Download rapport

Windunie zet in op geïntegreerde hernieuwbare energieprojecten in lokaal eigendom. Hier is kennis en kunde op het gebied van flexibiliteit, met name energieopslag, onontbeerlijk. Daarom startten er in 2020 een aantal energieopslagprojecten.

Mobiele batterijcontainers voor het stabiel houden van het elektriciteitsnet

Samen met de bedrijven Greenchoice en Greener Power Solutions hebben we de mogelijkheden onderzocht van het plaatsen van mobiele batterijcontainers bij leden van Windunie. Voor drie referentielocaties (leden van Windunie) is een business case doorgerekend. Ook is er een opnamedag geweest waarbij we bij vier Windunie-leden op locatie zijn geweest om te kijken welke investering er nodig is om een mobiele batterijcontainer aan te sluiten. Helaas liggen de terugverdientijden rond de 15 jaar, onder andere door de kleine schaal van de locaties, waardoor dit project in 2021 geen vervolg krijgt. Windunie houdt de ontwikkelingen en eventuele kansen voor de toekomst in de gaten.

Flexibiliteit op het boerenbedrijf

We zijn een samenwerking gestart met de bedrijven Greenchoice en PetaWatts. Binnen dit project kijken we naar de mogelijkheden van het inzetten van bedrijfsprocessen en duurzame opwek om flexibiliteit op het elektriciteitsnet te creëren en wat de rol van energieopslag daarin is.

Zonnedak, solitaire turbine en energieopslag

Het project ‘Flexibiliteit op het boerenbedrijf’ is gericht op Windunie-leden die zonnedaken en/of een windturbine van minder dan 2 MW op of dicht bij het boerenerf hebben.

QuickScan energieopslag

Het rekenmodel voor de business case voor energieopslag is ontwikkeld. Hierbij ligt de focus op grotere opslagsystemen vanaf 1 MW met lithium-ion batterijen en de combinatie met wind- en zonneparken (cable pooling).

Waterstof

De netaansluiting is bijna bij elk nieuw project een uitdaging. Daarom verdiept Windunie zich ook in de mogelijkheden van de conversie van wind- en zonne-energie naar waterstof om zo energie op te slaan.

Plan van aanpak combinatie wind, zon en energieopslag

Het plan van aanpak beschrijft naar welke ruimtelijke, technische, organisatorische en financiële aspecten er gekeken moet worden om de haalbaarheid van een project met wind, zon en opslag vast te stellen. Ook is de omgevingsstrategie een belangrijk onderdeel van het plan van aanpak. In de haalbaarheidsstudie die volgt wordt vastgesteld onder welke voorwaarden en met welke business case het project gerealiseerd kan worden.

Lees meer over energieopslag >>

Webinar 'Energieopslag in combinatie met zonne- en windenergie'

Eén van de grootste uitdagingen van de energietransitie is het laten aansluiten van vraag en aanbod van energie. Wind- en zonne-energie laten zich immers niet sturen. Dit vraagt om slimme, geïntegreerde oplossingen, waarvan energieopslag er één is. Maar, wat wordt er bedoeld met energieopslag? En hoe kan de agrarische sector hier, naast duurzame opwek, een rol in spelen?

Op donderdag 3 december organiseerde Windunie samen met Greenchoice een webinar speciaal voor Windunie leden over energieopslag, de verschillende manieren om energie op te slaan, de huidige trends en een vooruitblik naar de toekomst. De focus van dit webinar lag bij de lithium-ion technologie en de conversie van elektriciteit naar waterstof en de kosten, opbrengsten en risico’s van deze technologieën.

Vragen of meer weten over samenwerken met Windunie?

Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.

Info@Windunie.nl
030 753 3100