Jaaroverzicht 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk
Hoofdstuk 1

Voorwoord 2021

Windunie werkt samen met agrarisch grondbezitters, burgercoöperaties, ondernemers en samenwerkingspartners aan duurzame energieprojecten in lokaal eigendom. Wij geloven dat er meer mogelijk is in de energietransitie door samen te werken aan duurzame energie. Dat doen we door kennis te delen met onze coöperatieleden, ondernemers, burgercoöperaties en samenwerkingspartners. En door opwek en afname zo goed mogelijk af te stemmen en de verbinding te zoeken met andere ruimtelijke ontwikkelingen. Zo zorgen we dat het energiesystemen in lokaal eigendom klaar zijn voor de toekomst!

U leest in dit jaaroverzicht over 2021 hoe de coöperatie en haar werkmaatschappijen zich ontwikkelen en duurzame energieprojecten in lokaal eigendom realiseren.

regering moet veel meer doen aan energietransitie

We betrekken Windunie leden actief bij de coöperatiestrategie

Het is van belang dat Windunie voor haar leden interessant blijft. Dat geldt zowel voor leden die al jarenlang aangesloten zijn, alsook voor de nieuwe leden. Als bestuur en organisatie onderhouden we zoveel mogelijk contact om te kijken welke wensen en behoeften er zijn en hoe wij daarop in kunnen spelen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over de coöperatiestrategie en corporate governance samen met de Nationale Coöperatieve Raad (NCR).

We zoeken onze leden op en betrekken ze actief bij de discussie. Op die manier houden we het vertrouwen en benutten we alle kansen om samen te blijven investeren in de toekomst.

Regiobijeenkomsten 2021

Het persoonlijke contact met onze leden vinden we essentieel. Helaas hebben we door de lockdowns vaker dan ons lief is fysieke bijeenkomsten om moeten zetten naar online vergaderingen.

De regiobijeenkomsten half september 2021 in Flevoland, Noord-Holland, Groningen en Friesland hebben we gelukkig wél live kunnen doen. Als bestuur keken we erg uit naar de regiobijeenkomsten. We bespraken daar de activiteiten van Windunie en de toekomstplannen. Want je wilt als bestuur weten of we allemaal nog op één lijn zitten.

Samen met Pascal Weijers doorliep het bestuur het “Stip op de horizon traject.” De uiteindelijke missie die daar uitkwam, werd positief ontvangen door onze leden: “Wij, lokale energieke ondernemers, halen samen het maximale uit duurzame energie.”

We hebben met de medewerkers op het kantoor te Utrecht ook een herpositioneringstraject doorlopen. Uit dit traject waarbij bij leden, management, directie en bestuur, medewerkers en samenwerkingspartners informatie is opgehaald, zodat we als coöperatie en werkmaatschappijen scherpere keuzes maken voor bedrijfsactiviteiten en die keuzes allemaal overtuigd uitdragen.

We bespraken dat we in 2021 volop aan de slag zijn gegaan met nieuwe flexibele energie systemen, waar de eerste contouren zich laten zien in de vorm van regionale samenwerkingen. Zo zijn we bezig met het koppelen van energie tussen MKB-bedrijven en energieprojecten in de regio. We maken stappen met opslag, waarbij we zien dat wat voorheen alleen maar rendabel was in enkele grote projecten, nu al rendabel is op agrarisch bedrijfsniveau.

Alle meningen, suggesties, vragen en adviezen die gedeeld worden met ons bij vergaderingen, bijeenkomsten en andere contactmomenten vormen de basis van de voorstellen die het Coöperatiebestuur aan de leden voorlegt tijdens de voor- en najaarsvergaderingen. Op die manier borgen we dat ieder gehoord wordt en betrokken is bij uiteindelijke strategie van de coöperatie.

Windunie bestuur en leden delen kennis tijdens de voor- en najaarsvergaderingen

Een goed contact tussen het bestuur en de leden is cruciaal. Het is van belang om gevoel te houden met wat er speelt bij de leden. Het is goed om de band te versterken, tijdig signalen op te pakken wat betreft de bedrijvigheid én kennis te delen met elkaar. Door de coronamaatregelen was het gedurende het jaar 2020 niet mogelijk om ‘live’ bij elkaar te zijn bij de voor- en najaarsvergaderingen (Algemene Ledenvergaderingen).

Voorjaarsvergadering

In de online voorjaarsvergadering op dinsdag 11 mei 2021 werd, naast de vaste agendapunten zoals de jaarrekening en systeemintegratie in de regio besproken. Door de leden werd besloten om, gezien de liquiditeitspositie van de coöperatie dit toestond in september 2021 over te gaan tot het uitkeren van het ingebrachte garantiekapitaal.

Daarnaast trad Jacqueline Tuinenga na haar maximale termijn van 10 jaar te hebben volbracht af. Martine Trip volgde haar op. Zij is het jongste bestuurslid van de coöperatie ooit.

Najaarsvergadering

Ruim 150 mensen bezochten de online najaarsvergadering op 30 november. We bespraken het businessplan van de Groep, het huidige winstrechtenmodel, de begroting voor 2022 en het investeringsplatform Oneplanetcrowd.

Poolledenvergaderingen

Tijdens de online Poolledenvergaderingen op 11 mei en 30 november bespraken we de laatste marktontwikkelingen, de uitbetaalprijs van 2021 en de hedge-strategie met de Poolleden.

Windunie-Pool

Bijna 95% van de Windunie leden verkoopt haar stroom via de Windunie-Pool. Gedurende 2020 traden 20 leden met een productie van bijna 40 GWh toe tot de Windunie-Pool; waarmee het totale volume op ruim 830 GWh uitgekomt.

De Zonunie-Pool

De Zonunie-Pool heeft gunstige afspraken met Greenchoice en stond open voor Windunie-leden vanaf 1 januari 2017 tot een opgesteld vermogen van 25 MW. Met het Zonunie-Poolcontract wilde Windunie aansluiten bij de behoefte van haar leden met zonne-installaties om lange termijn zekerheid tegenover de SDE subsidie te hebben. In 2020 werd het maximum bereikt. In 2021 is een marktconsultatie gedaan om de Zonunie-Pool voor nieuw volume en bestaande aansluitingen. De markt voor zonnestroom is echter verzadigd. Helaas zitten partijen niet op nieuw zonvolume te wachten vanwege onbalans en profielkosten en bleef de collectiviteitspremie uit. Daarop is besloten om de Zonunie Pool op te heffen en over te gaan naar een model waarin Windunie leden worden ondersteund bij het afsluiten van individuele zonnestroomcontracten.

Windunie leden

In totaal had de coöperatie 31 december 2021 289 leden (unieke lidnummers) die samen 1.120 GWh produceren. Daarvan is 42 GWh zon, waaronder zon op dezelfde aansluiting als wind. Het totaal opgesteld vermogen van windturbines komt eind 2021 neer op 539 MW.

De Windex 2021: hoe was de windproductie?

Winduunie Windex

De ‘Windex’ is de wind-index, die het maandelijkse windaanbod ten opzichte van de referentieperiode 1996 – 2015 laat zien. Het windaanbod in deze referentieperiode is gelijkgesteld aan 100 Windex-punten. Dit is een langjarig gemiddelde. De verwachting is namelijk dat we dit aanbod ook in de toekomst krijgen. De Windex staat in de maandelijkse online nieuwsbrief ‘De Windmaand’ en is ontwikkeld door Windunie.

In de ‘Windex’ is het te verwachten windaanbod en het werkelijke windaanbod weergegeven. Door het maandelijkse windaanbod met het windaanbod uit de referentieperiode te vergelijken, zien we hoe hard het heeft gewaaid en of dat gemiddeld, meer of minder was dan de verwachting voor die maand.

Het jaar 2021 is met een Windex van 82 teleurstellend. Niemand had begin 2021 gedacht dat dit jaar zo historisch zou uitpakken. Begin 2021 kabbelde de maandgemiddelde EPEX-prijs door op het niveau van 2020. Maar nadat de flinke winterkou in februari onze gasvoorraden had doen opslokken en het economische herstel na de coronaversoepelingen begon, volgde record na record.

Het hoogtepunt leek in oktober 2021 gehaald te zijn na de extreem hoge gasprijzen. Maar na een relatief rustige november steeg de gemiddelde dagprijs op dinsdag 21 december naar maar liefst € 430 per MWh. Dat is het hoogste niveau sinds augustus 2003. Dit kwam door weinig tot geen windproductie, uitzonderlijk hoge gasprijzen en krap nucleair aanbod in Frankrijk. En dat bij temperaturen die niet eens zo heel laag waren.

De gemiddelde EPEX -prijs voor 2021 was €102,96/MWh. De EPEX-opbrengst wind was voor 2021: €87,95/MWh met een profieleffect van -14,6%.

SDE++ -subsidie aanvragen

Windunie heeft in 2021 één aanvraag gedaan. Jeroen Ohm vroeg voor Zonnepark Pekela een tweede SDE++ -beschikking aan. Vanwege de enorme ontwikkelingen op de zonmarkt, kon er meer vermogen worden gebouwd dan waar in de eerste aanvraag rekening mee was gehouden. Inmiddels is bekend dat deze extra 4MW aanvraag ook is beschikt. Zonnepark Pekela krijgt twee meters om beide SDE++-subsidies te kunnen benutten.

Windunie medewerkers

Windunie medewerkers

Windunie werkt aan windparken, zonneparken, opslag en nieuwe energiesystemen in lokaal eigendom. De Windunie medewerkers zijn voor de leden en opdrachtgevers aan het werk vanaf het kantoor in Utrecht. In 2021 werkten zij net als het voorgaande jaar veelal online door de coronamaatregelen. Hoe dan ook anticiperen zij doorlopend op de steeds veranderende omgeving, benutten kansen in de markt en lobbyen actief. Dit geeft vertrouwen aan de leden en aan samenwerkingspartners.

Ondernemingsraad

Windunie heeft sinds 1 oktober 2019 een ondernemingsraad. Hierin hebben Jochem van Egmond, Giel van Houtum en Collin Verhagen zitting. Zij hebben de ondernemingsraad in 2020 goed op de rails gezet. De vertegenwoordigings-molen draait, de werkwijzen en de vergadercycli zijn vastgelegd en bekend en de positie van de ondernemingsraad binnen Windunie is definitief verworven.

HSE gedragsregels

Onder leiding van Menno Boekestijn hebben Tim Besseling, Hans Oorthuijs en Matthias Wieseler samen met een interne klankbordgroep een aantal Windunie gedragsregels op het gebied van ‘Health Safety and Environment’ gedefinieerd. Daarnaast hebben zij de acties uit het jaarplan van 2021 uitgevoerd waarbij de nadruk lag om HSE bij de Windunie medewerkers en externe stakeholders onder de aandacht te brengen en feedback op te halen in verschillende sessies op kantoor en tijdens het interne ‘Keukentafeloverleg’ waar alle Windunie medewerkers bij aanwezig waren.

Groenbalans: in vier stappen klimaatneutraal ondernemen

Windunie’s zusterorganisatie Groenbalans heeft in 2021 voor diverse organisaties CO2-footprints en bijbehorende rapportages opgesteld, geholpen bij het opstellen van reductiemaatregelen ten behoeve van wet- en regelgeving en advies geleverd over duurzame energie (groene stroom en gas door middel van Garanties van Oorsprong uit wind, zon- of biomassa). En daarnaast heeft Groenbalans CO2-compensatie gerealiseerd door investeringen in bosbehoud, biodiversiteit of energie efficiënte projecten in ontwikkelingslanden.

Windunie directie

Het directieteam van Windunie bestond in 2021 uit Axel Posthumus (algemeen directeur), Eelco Bots (directeur commercieel directeur) en Menno Boekestijn (financieel directeur).

Raad van Advies

De Raad van Advies bestond zeven jaar in 2021. De Raad is onafhankelijk en voorziet de directie van de Windunie Groep en coöperatiebestuur van advies. In 2021 is de Raad van Advies 1 keer bij elkaar gekomen om het traject ‘Stip op de horizon’ en het businessplan voor komende jaren te bespreken.

Windunie werkt 20 jaar aan duurzame energie

We kijken terug op een start in 2001, waarbij we van pionierswerk van een handvol mensen die windenergieprojecten zijn gegaan naar een stevige volwassen organisatie met 60 medewerkers, gericht op nieuwe energiesystemen in 2021. Opdrachtgevers weten ons te vinden, omdat we de rol van verbindende partij bij het realiseren van duurzame en slimme energieprojecten in lokaal eigendom coöperatief uitvoeren. Dat maakt ons in de energiemarkt bijzonder en interessant.

In 2021 is Windunie 20 jaar geworden. Het feest gaan we uitgebreid vieren met onze leden, samenwerkingspartners en de Windunie medewerkers. In 2021 waren we door coronamaatregelen niet in staat om het feest fysiek samen te vieren. In 2022 gaan we dit feest alsnog organiseren.

Windunie nu en in de toekomst

Wat betreft de energiemarkt was het laatste kwartaal van 2021 uitzonderlijk. De oorzaken hiervan waren de gespannen situatie rondom Rusland en Oekraïne, lage gasbuffers in Europa, onzekerheid over een mogelijke koude winter, het uitvallen van kerncentrales in Frankrijk en Duitsland, het aanstaande uit-faseren van fossiele energiecentrales in Noordwest Europa en de onzekerheid over de covid-pandemie. De stijgende energieprijzen hebben gevolgen voor de Windunie-Pool waar we met onze leden over in gesprek blijven.

Intern speelden er in 2021 belangrijke vraagstukken waar we onze leden bij betrokken. Hier zijn we reeds mee gestart in voorgaande jaren. Het gaat dan om vragen als: welk type lid past bij (de ontwikkeling van) onze coöperatie? Hoe gaan we om met het garantiekapitaal en het winstrechtenmodel? Hoe gaan we om met oude, huidige en toekomstige leden? En welk besturingsmodel past daarbij? Bestaat het juiste beeld rond onze diensten en organisatie in de markt?

De toekomst voor Windunie ligt bij het organiseren van slimme energiesystemen in lokaal eigendom in de RES’en. We zien de kansen in de RES’en, waarbij we met Energie Samen zorgen voor lokale vertegenwoordiging. De toekomst ligt volgens ons bij het organiseren van slimme energiesystemen in de RES’en. Hierbij kijken we samen met initiatiefnemers van duurzame energieprojecten naar de mogelijkheden die er zijn om als initiatiefnemer projecten slim te ontwikkelen in samenhang met het (lokale) energiesysteem. Op die manier zorgen we dat bijvoorbeeld ruimtelijke inpassing, lokaal eigendom en netcapaciteit zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Kortom: 2022 wordt een richtinggevend jaar, waarbij we de belangen van de leden blijven behartigen!

We gaan graag met u in gesprek

We nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan over dit jaaroverzicht én hoe u de toekomst van Windunie ziet.

Cor de Graaf
Voorzitter Coöperatie Windunie

Bestuur@windunie.nl
030 753 3100